Prototypiske situationer med brug af datavisualisering i skolen

Forfattere

Jesper Bremholm
Uffe Thomas Jankvist
Ulf Dalvad Berthelsen
Finn Holst

Synopsis

Denne rapport præsenterer i overbliksform en række beskrivelser af forskellige situati-oner og sammenhænge hvor det vil kunne være relevant og udbytterigt for skolens fag-professionelle (lærere, pædagoger, AKT-vejleder m.fl.) at anvende datavisualiseringer i deres pædagogiske og didaktiske arbejde med henblik på at styrke elevers progression såvel fagligt som socialt. Beskrivelserne er udarbejdet af fagdidaktiske forskere fra DPU, Aarhus Universitet i samarbejde med lærere fra forskellige fag og klassetrin.


Med datavisualisering menes at forskellige typer tilgængelige data (fx om elevers trivsel og faglige præstationer) integreres, analyseres og repræsenteres i anskueliggørende di-gitale formater (visualiseringer). Et sådan pædagogisk datavisualiseringsredskab er på rapportens affattelsestidspunkt ikke udviklet til brug i en dansk skolekontekst, og det er derfor vigtigt at understrege at de beskrevne prototypiske brugssituationer ikke er em-pirisk baserede, men derimod er tænkte eller forestillede scenarier. I beskrivelsen af si-tuationerne er navnet VisuData anvendt som betegnelse for dette tænkte digitale visua-liseringsredskab. Det er altså vigtigt at holde sig for øje under læsningen af beskrivel-serne at VisuData på affattelsestidspunktet ikke er en teknologi der faktisk findes.


Rapporten er udarbejdet i tilknytning til Progressionsdataprojektet (også kendt som Projekt vedrørende data om lærernes læring og progression) der fandt sted i perioden forår 2016 – efterår 2017 under ledelse af SFI og med deltagelse af bl.a. DPU og EVA. Udbudsgiver for projektet var Styrelsen for It og Læring (STIL), Undervisningsministeriet.

 

Downloads

Publiceret

2 oktober 2017

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7684-628-2

doi

10.7146/aul.232.167