Prototypiske situationer med brug af datavisualisering i skolen

Forfattere

Jesper Bremholm
Uffe Thomas Jankvist
Ulf Dalvad Berthelsen
Finn Holst

Synopsis

Denne rapport præsenterer i overbliksform en række beskrivelser af forskellige situati-oner og sammenhænge hvor det vil kunne være relevant og udbytterigt for skolens fag-professionelle (lærere, pædagoger, AKT-vejleder m.fl.) at anvende datavisualiseringer i deres pædagogiske og didaktiske arbejde med henblik på at styrke elevers progression såvel fagligt som socialt. Beskrivelserne er udarbejdet af fagdidaktiske forskere fra DPU, Aarhus Universitet i samarbejde med lærere fra forskellige fag og klassetrin.


Med datavisualisering menes at forskellige typer tilgængelige data (fx om elevers trivsel og faglige præstationer) integreres, analyseres og repræsenteres i anskueliggørende di-gitale formater (visualiseringer). Et sådan pædagogisk datavisualiseringsredskab er på rapportens affattelsestidspunkt ikke udviklet til brug i en dansk skolekontekst, og det er derfor vigtigt at understrege at de beskrevne prototypiske brugssituationer ikke er em-pirisk baserede, men derimod er tænkte eller forestillede scenarier. I beskrivelsen af si-tuationerne er navnet VisuData anvendt som betegnelse for dette tænkte digitale visua-liseringsredskab. Det er altså vigtigt at holde sig for øje under læsningen af beskrivel-serne at VisuData på affattelsestidspunktet ikke er en teknologi der faktisk findes.


Rapporten er udarbejdet i tilknytning til Progressionsdataprojektet (også kendt som Projekt vedrørende data om lærernes læring og progression) der fandt sted i perioden forår 2016 – efterår 2017 under ledelse af SFI og med deltagelse af bl.a. DPU og EVA. Udbudsgiver for projektet var Styrelsen for It og Læring (STIL), Undervisningsministeriet.

 

Downloads

Publiceret

oktober 2, 2017

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7684-628-2

doi

10.7146/aul.232.167