Loading ...
Loading ...
Prototypiske situationer med brug af datavisualisering i skolen

Publication Info

Added 2017-10-02
ISBN-13: 978-87-7684-628-2
doi: 10.7146/aul.232.167

Related categories

Prototypiske situationer med brug af datavisualisering i skolen

Jesper Bremholm, Uffe Thomas Jankvist, Ulf Dalvad Berthelsen, Finn Holst (Author)

Denne rapport præsenterer i overbliksform en række beskrivelser af forskellige situati-oner og sammenhænge hvor det vil kunne være relevant og udbytterigt for skolens fag-professionelle (lærere, pædagoger, AKT-vejleder m.fl.) at anvende datavisualiseringer i deres pædagogiske og didaktiske arbejde med henblik på at styrke elevers progression såvel fagligt som socialt. Beskrivelserne er udarbejdet af fagdidaktiske forskere fra DPU, Aarhus Universitet i samarbejde med lærere fra forskellige fag og klassetrin.


Med datavisualisering menes at forskellige typer tilgængelige data (fx om elevers trivsel og faglige præstationer) integreres, analyseres og repræsenteres i anskueliggørende di-gitale formater (visualiseringer). Et sådan pædagogisk datavisualiseringsredskab er på rapportens affattelsestidspunkt ikke udviklet til brug i en dansk skolekontekst, og det er derfor vigtigt at understrege at de beskrevne prototypiske brugssituationer ikke er em-pirisk baserede, men derimod er tænkte eller forestillede scenarier. I beskrivelsen af si-tuationerne er navnet VisuData anvendt som betegnelse for dette tænkte digitale visua-liseringsredskab. Det er altså vigtigt at holde sig for øje under læsningen af beskrivel-serne at VisuData på affattelsestidspunktet ikke er en teknologi der faktisk findes.


Rapporten er udarbejdet i tilknytning til Progressionsdataprojektet (også kendt som Projekt vedrørende data om lærernes læring og progression) der fandt sted i perioden forår 2016 – efterår 2017 under ledelse af SFI og med deltagelse af bl.a. DPU og EVA. Udbudsgiver for projektet var Styrelsen for It og Læring (STIL), Undervisningsministeriet.

 

About the Author: Jesper Bremholm

No biography available at this time.

About the Author: Uffe Thomas Jankvist

No biography available at this time.

About the Author: Ulf Dalvad Berthelsen

No biography available at this time.

About the Author: Finn Holst

No biography available at this time.

  • Prototypiske situationer med brug af datavisualisering i skolen
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books