Tværsproglighedens veje: Om sproglig bevidsthed, tværsproglighed og didaktisk forandringsarbejde i en folkeskolekontekst

Forfattere

Line Krogager Andersen
Ph.d.-studerende

Nøgleord:

flersproglig, danskfaget, engelskfaget, tyskfaget, sproglig bevidsthed, sprogundervisning, sprogdidaktik, fremmedsprog, tværsproglig, aktionsforskning, sproglig opmærksomhed, sprogforståelse, language awareness, pluralistisk

Synopsis

Denne afhandling undersøger potentialer og udfordringer knyttet til et tværfagligt didaktisk forandringsarbejde rettet imod tilvejebringelsen af rum for udvikling af sproglig bevidsthed gennem tværsproglighed i sprogundervisningen på tværs af fagene dansk, engelsk og tysk.

Afhandlingen er baseret på et aktionsforskningsprojekt i folkeskolen i tæt samarbejde med tre lærere og deres to femteklasser. Projektets empiriske materiale er omfattende og mangfoldigt; det analyseres gennem en kompleksitetsorienteret tilgang i tre analytiske lag, der hver fokuserer på et af forskningsspørgsmålets tre centrale interessepunkter: kollaborativt didaktisk forandringsarbejde, tværsproglig didaktik og sproglig bevidsthed i klasserummet.

Analyserne viser kompleksiteten i forandringsarbejdet og i klasserummets praksis, samt udfoldelsen af den tværsproglige didaktiks potentialer på både et tværfagligt og et enkeltfagligt niveau.

Referencer

Albrechtsen, T. R. S. & Ahrenkiel, L. (red.). (2016). Professionelle læringsfællesskaber og fagdidaktisk viden (1. udg.). Frederikshavn: Dafolo.
Alvesson, M. (2011). Interpreting interviews. Los Angeles: SAGE.
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2009). Reflexive methodology : New vistas for qualitative research (2. udg.). Los Angeles: SAGE.
Ammar, A., Lightbown, P. M. & Spada, N. (2010). Awareness of L1/L2 differences: does it matter? Language awareness, 19(2), 129-146.
Amrani, C., Hvidtfeldt Lorentzen, A. K. & Krogager Andersen, L. (2019). Tværsproglige Læringsrum. Sprogforum, 68.
Andersen, L. (2004). Sproglig bevidsthed i gymnasieskolen - et undervisningseksperiment. (Speciale), Aarhus University, Aarhus.
Andersen, L. K. (2019). Sproglig tværfaglighed i en folkeskolekontekst. I L. K. Andersen, P. Hobel & S.-E. Holgersen (red.), Tværfaglighed og sammenlignende fagdidaktik. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
Angelovska, T. (2018). Cross-linguistic awareness of adult L3 learners of English: a focus on metalinguistic reflections and proficiency. Language awareness, 27(1-2), 136-152.
Argyris, C. & Schön, D. A. (1992). Theory in practice : increasing professional effectiveness. San Francisco: Jossey-Bass.
Barcelos, A. M. F. (2015). Student Teachers' Beliefs and Motivation, and the shaping of Their Professional Identities. I P. Kalaja, A. M. F. Barcelos, M. Aro & M. Ruohotie-Lyhty (red.), beliefs, Agency and Identity in Foreign Language Learning and Teaching. Hampshire & New York: Palgrave Macmillan.
Bartlett, T., Montessori, N. M. & Lloyd, H. (2018). Contesting Key Terms and Concepts in the Civil Sphere: A Neo-Gramscian Analysis of Language Awareness. I J. M. Cots & P. Garrett (red.), The Routledge Handbook of Language Awareness. New York & London: Routledge.
Beinum, H. v., Faucheux, C. & Vlist, R. v. d. (1996). Reflections on the Epigenetic Significance of Action Research. I S. Toulmin & B. Gustavsen (red.), Beyond theory: changing organizations through participation. Amsterdam: John Benjamins Pub.
Bernild, C., Liveng, A. & Overgaard, D. (2018). Kommunikation mellem pårørende og sygeplejersker på en hospitalsafdeling. 1(1), 51-77.
Bérubé, D. & Marinova-Todd, S. H. (2014). The effect of sociolinguistic factors and English language proficiency on the development of French as a third language. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 17(4), 465-483.
Bialystok, E. (1981a). The Role of Conscious Strategies in Second Language Proficiency. The Modern Language Journal, 65(1), 24-35.
Bialystok, E. (1981b). The Role of Linguistic Knowledge in Second Language Use. Studies in Second Language Acquisition, 4(1), 31-45.
Bialystok, E. (1986). Factors in the Growth of Linguistic Awareness. Child Development, 57(2), 498.
Bialystok, E. (2008). The Impact of Bilingualism on Language and Literacy Development. I Bhatia & Ritchie (red.), The Handbook of Bilingualism (s. 577-601).
Bialystok, E. (2009). Bilingualism: The good, the bad, and the indifferent. Bilingualism: Language and Cognition, 12(1), 3-11.
Bialystok, E. (2011). Reshaping the Mind: The Benefits of Bilingualism. Canadian Journal of Experimental Psychology/Revue canadienne de psychologie expérimentale, 65(4), 229–235
Bialystok, E. (2015). Bilingualism and the Development of Executive Function: The Role of Attention. Child Development Perspectives, 9(2), 117-121.
Billund, L. & Alrø, h. (2017). Dialogisk aktionsforskning - i et praksisnært perspektiv. I H. Alrø & F. T. f. Hansen (red.), Interpersonel kommunikation i organisationer ; 13 (1. udgave). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
Borg, S. (2003). Teacher Cognition in Grammar Teaching: A Literature Review. Language awareness, 12(2), 96-108.
Borg, S. (2011). The impact of in-service teacher education on language teachers’ beliefs. System, 39(3), 370-380.
Borg, S. & Al-Busaidi, S. (2012). Teachers' Beliefs and Practices Regarding Learner Autonomy. ELT Journal, 66(3), 283-292.
Borup Jensen, J. (2017). Aktionsforskning. Fra forskningsideal til forskningspraksis. I I. T. Thyrrin (red.), Empiriske undersøgelser og metodiske greb i de pædagogiske professionsuddannelser. København: Hans Reitzels Forlag.
Bradbury-Huang, H. (2010). What is good action research? : Why the resurgent interest? Action Research, 8(1), 93-109.
Bremholm, J., Bundsgaard, J., Fougt, S. & Skyggebjerg, A. (2017). Læremidlernes danskfag. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (2017). Kvalitet i kvalitative studier. I S. Brinkmann & L. Tanggaard (red.), Kvalitative metoder. En grundbog (3 udg.). København: Hans Reitzels Forlag.
Brydon-Miller, M., Greenwood, D. & Maguire, P. (2003). Why Action Research? Action Research, 1(1), 9-28.
Bullock, S. A. (1975). A language for life. London: Her Majesty's Stationery Office.
Burns, D. (2014). Systemic action research: Changing system dynamics to support sustainable change. Action Research, 12(1), 3-18.
Burns, D. (2015a). How Change Happens: The Implications of Complexity and Systems Thinking for Actions Research. I H. Bryadbury-Huang (red.), The SAGE Handbook of Action Research. London: SAGE Publications.
Burns, D. (2015b). Seeing the System -Participatory Systemic Inquiry. I D. Burns & S. Worsley (red.), Navigating Complexity in International Development. Facilitating Sustainable Change at Scale.: Practical Action Publishing.
Byram, M., Holmes, P. & Savvides, N. (2013). Intercultural communicative competence in foreign language education: questions of theory, practice and research. The Language Learning Journal, 41(3), 251-253.
Byram, M. & Zarate, G. (1996). Defining and assessing intercultural competence: some principles and proposals for the European context. Language Teaching, 29(4), 239-243.
Børne- og Undervisningsministeriet. (2019a). Dansk Fælles Mål.
Børne- og Undervisningsministeriet. (2019b). Læseplan for engelsk. Hentet fra https://emu.dk/grundskole/dansk/faelles-mal
Calmar Andersen, S., Humlum, M. & Nandrup, A. B. (2014). Indledende analyser af forsøg med modersmålsbaseret undervinsing.
Calmar Andersen, S., Knoth Humlum, M. & Rambøll, M. C. (2017). Modersmålsbaseret undervisning. Gruppebaseret indsats på 4. klassetrin.
Candelier, M., Daryai-Hansen, P. & Schröder-Sura, A. (2012). The framework of reference for pluralistic approaches to languages and cultures - a complement to the CEFR to develop plurilingual and intercultural competences. Innovation in Language Learning and Teaching, 6(3), 243-257.
Cenoz, J. (2001). The Effect of Linguistic Distance, L2 Status and Age on Cross-linguistic Influence in Third Language Acquisition. I J. Cenoz, B. Hufeisen & U. Jessner (red.), Crsoss-Linguistic Influence in Third Language Acquisition: Psycholinguistic Perspectives. Clevedon, Buffalo, Toronto & Sydney: Multilingual Matters.
Clark, E. V. (2003). First Language Acquisition. Cambridge: Cambrige University Press.
Coghlan, D. & Jacobs, C. (2005). Kurt Lewin on Reeducation : Foundations for Action Research. The Journal of Applied Behavioral Science, 41(4), 444-457.
Collin, F. (2010). Social construction and discourses. I P. Harder (red.), Meaning in mind and society: a functional contribution to the social turn in cognitive linguistics (s. 516). Berlin: De Gruyter Mouton.
Cummins, J. (2000). Language, power and pedagogy : bilingual children in the crossfire. Clevedon: Multilingual Matters.
Cummins, J. (2007). Rethinking monolingual instructional strategies in multilingual classrooms. Canadian Journal of Applied Linguistics, 10(2), 221.
Dansklærerforeningen. (2017). Danskfagets områder. Hentet fra www.dansklf.dk
Daryai-Hansen, P. & Albrechtsen, D. (2018). Tidligere sprogstart – ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed
Daryai-Hansen, P. & Fernández, S. S. (2019). Intern og ekstern tværfaglighed i fremmedsprogsfag. I L. Krogager Andersen, P. Hobel & S.-E. Holgersen (red.), Tværfaglighed og fagligt samspil. Aarhus: Aarhus Universitetforlag.
Daryai-Hansen, P. & Henriksen, B. (2017). Lærerkognition som centralt udgangspunkt for lærernes praksisnære professionsudvikling : en ny efteruddannelsesmodel. Studier i læreruddannelse og -profession online, Årg. 2, nr. 2 (2017).
Daryai-Hansen, P., Meister, M. & Tonello, E. (2015). Das DELA-NOBA Projekt. Babylonia, 15(2), 38-43.
Daugaard, L. M. (2013). Læseoplevelser på flere sprog. Et metalingvistisk mulighedsrum. I H. P. Laursen (red.), Literacy og sproglig diversitet (s. 276). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
Daugaard, L. M. (2015). Sproglig praksis i og omkring modersmålsundervisning : en lingvistisk etnografisk undersøgelse : Ph.d.-afhandling. Kbh.: Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU).
DeKeyser, R. (2003). Implicit and Explicit Learning. I C. J. Dought & M. H. Long (red.), The Handbook of Second Language Acquisition. Malden, Oxford & Victoria: Blackwell Publishing Ltd.
Dewey, J. (2014). Interesse og indsats i uddannelse. Odense: Syddansk Universitetsforlag.
Dufva, H. & Alanen, R. (2005). Metalinguistic Awareness in Dialogue: Bakhtinian Considerations. I J. K. Hall, G. Vitanova & L. Marchenkova (red.), Dialogue with Bakhtin on Second and Foreign Language Learning - New Perspectives. London: Lawrence Erlbaum Associates.
Duus, G. & Bager, A. S. (red.). (2012). Aktionsforskning : en grundbog (1. udg.). Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Dysthe, O. (2003). Dialog, samspil og læring (1. udgave udg.). Århus: Klim.
Dörnyei, Z. & Ryan, S. (2015). The Psychology of The Language Learner Revisited. New York & London: Routledge.
Egmose, J. (2015). Action research for sustainability: social imagination between citizens and scientists. Farnham, Surrey, UK: Ashgate.
Eikeland, O. (2006). Validity of Action Research and Validity in Action Research. I K. Aagaard Nielsen & S. Lennart (red.), Action And Interactive Research - Beyond Theory and Practice. Maastricht & Aachen: Shaker Publishing.
Ellis, N. C. & Wulff, S. (2014). Usage-Based Approaches to SLA. I B. VanPatten & J. Williams (red.), Theories in Second Language Acquisition: An Introduction.
Ellis, R. (2004). Second language acquisition (Genoptrykt). Oxford: Oxford University Press.
Ellis, R. (2009a). Implicit and explicit knowledge in second language learning, testing and teaching. Buffalo: Multilingual Matters.
Ellis, R. (2009b). Implicit and Explicit Learning, Knowledge and Instruction. I R. Ellis (red.), Implicit and Explicit Knowledge in Second Language Learning, Testing and Teaching. Bristol: Multilingual Matters.
Fairclough, N. (1992). Critical language awareness. London: Longman.
Ferman, S. & Karni, A. (2014). Explicit versus Implicit Instruction: Which Is Preferable for Learning an Artificial Morphological Rule in Children? Folia Phoniatrica et Logopaedica, 66(1-2), 77-87.
Fernandez, S. S. (2014). Fokus på form. I Andersen, H. L, Fernández, S.S., Fristrup, D. & Henriksen, B. (red.), Fremmedsprog i gymnasiet (s. 43-54-43-54): Samfundslitteratur.
Fibiger, J. f. & Jørgensen, M. f. (2018). Tæt på danskdidaktik : undervisning i det integrative danskfag (1. udgave udg.). Kbh.: Hans Reitzel.
Fibæk Laursen, P. & Kristensen, H. J. f. (red.). (2017). Didaktikhåndbogen : teorier og temaer (1. udgave udg.). Kbh.: Hans Reitzel.
Firth, A. & Wagner, J. (1997). On Discourse, Communication, and (Some) Fundamental Concepts in SLA Research. The Modern Language Journal, 81(3), 285-300.
Frijns, C., Sierens, S., Avermaet, P., Sercu, L. & Van Gorp, K. (2018). Serving policy or people? Towards an evidence-based, coherent concept of language awareness for all learners: From Theory to Practice. I: C. Hélot, C. Frijns, K. Gorp & S. Sierens (red.). Language Awareness in Multilingual Classrooms in Europe: From Theory to Practice
Frimann, S. & Hersted, L. (2017). Ledelsesudvikling i dialogiske læringsrum. I H. D. Keller & S. Frimann (red.), Lederes læringsrum : koblinger mellem organisation, uddannelse og praksis (1. udgave udg., s. 301). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
Fristrup, D. & Fernández, S. S. (2014). Metoder og tilgange. I H. Leth Andersen (red.), Fremmedsprog i gymnasiet : teori, praksis og udsyn (1. udgave udg., s. 266). Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Fukuta, J., Tamura, Y. & Kawaguchi, Y. (2019). Written languaging with indirect feedback in writing revision: is feedback always effective?. Journal of language Awareness, 28(1).
García, O. (2009). Bilingual education in the 21st century : a global perspective. Malden, MA: Wiley-Blackwell Pub.
Garrett, P. & Cots, J. M. (2018). The Routledge Handbook of Language Awareness: Routledge.
Gergen, K. (2020). Foreword. I L. Hersted, O. Ness & S. Frimann (red.), Action Research in a Relational Perspective. London & New York: Routledge.
Gleerup, J. (2010). Kritik og forandring : en anerkendelsesteoretisk analyse af social- og sundhedsmedarbejderes identitets- og meningsdannelse i arbejdslivet : ph.d.-afhandling (1. udgave udg.). Roskilde: Forskerskolen i Livslang Læring, Roskilde Universitet.
Glerup, L. & Bruhn Kristensen, A. (2013). Almen sprogforståelse : et nyt undervisningsområde (1. udgave udg.). København: Ministeriet for Børn og Undervisning.
Golinkoff, R. M. & Hirsh-Pasek, K. (2000). How babies talk. The magic and mystery of language in the first three years of life. New York: Plume.
Gorodetsky, M. & Barak, J. (2016). Becoming learners/teachers in nomadic space. Teachers and Teaching, 22(1), 84-100.
Greenwalt, K. A. (2014). Frustrated Returns: Biography, Parental Figures, and the Apprenticeship of Observation. Curriculum Inquiry, 44(3), 306-331.
Greenwood, D. J. & Levin, M. (2007). Knowledge Generation in Action Research. Dialectics of Local Knowledge and Research-Based Knowledge. I D. J. Greenwood & M. Levin (red.), Introduction to Action Reseach - social reseach for social change: SAGE.
Grellier, J. (2013). Rhizomatic mapping: spaces for learning in higher education. Higher Education Research & Development, 32(1), 83-95.
Grosjean, F., Li, P. & Bialystok, E. (2013). The psycholinguistics of bilingualism. Hoboken: Wiley-Blackwell/John Wiley & Sons.
Groundwater-Smith, S. & Campbell, A. (2010). Introduction: Whither Action Research? An Introductory Essay. I S. Groundwater-Smith & A. Campbell (red.), Action Research in Education. London: SAGE Publication Ltd.
Gunning, P., White, J. & Busque, C. (2016). Raising learners' awareness through L1-L2 teacher collaboration. Language awareness, 25(1-2), 72-88.
Göbel, K., Vieluf, S. & Hesse, H.-G. (2010). Die Sprachentransferuntersützung im Deutsch- und Englischunterricht bei Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Sprachlernerfahrung. Zeitschrift für Padagogik, 55.
Haenni Hoti, A. U., Heinzmann, S., Müller, M., Oliveira, M., Wicki, W. & Werlen, E. (2011). Introducing a second foreign language in Swiss primary schools: the effect of L2 listening and reading skills on L3 acquisition. International Journal of Multilingualism, 8(2), 98-116.
Haneda, M. (2006). Classrooms as Communities of Practice: A Reevaluation. TESOL Quarterly, 40(4), 807-817.
Harnett, J. (2012). Reducing discrepancies between teachers' espoused theories and theories-in-use: an action research model of reflective professional development. Educational action research, 20(3), 367-384.
Haukås, Å. (2015). Teachers’ beliefs about multilingualism and a multilingual pedagogical approach. International Journal of Multilingualism, 13(1), 1; 1-18; 18.
Haukås, Å., Bjørke, C. & Dypedahl, M. (2018). Metacognition in Language Learning and Teaching. New York; London: Routledge.
Hawkins, E. W. (1984). Awareness of language : an introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
Hawkins, E. W. (1999). Foreign Language Study and Language Awareness. Language awareness, 8(3-4), 124-142.
Hersted, L., Ness, O. & Frimann, S. (red.). (2020). Action Research in a Relational Perspective. Dialogue, Reflexivity, Power and Ethics. London & New York: Routledge.
Holmen, A. (2011). At tage udgangspunkt i det kendte - om brug af modersmålet ved tilegnelsen af et nyt sprog. Sprogforum, 51.
Holmen, A. (2019). Sproglig diversitet blandt eleverne i grundskolen - fra problem til potentiale. I A. Søndergaard Gregersen (red.), Sprogfag i forandring : pædagogik og praksis (3. udg., s. 2). Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Honan, E. (2007). Writing a rhizome: an (im)plausible methodology. International Journal of Qualitative Studies in Education, 20(5), 531-546.
Horst, M., White, J. & Bell, P. (2010). First and second language knowledge in the language classroom. International Journal of Bilingualism, 14(3), 331-349. doi:10.1177/1367006910367848
Hulstijn, J., Young, R., Ortega, L., Bigelow, M., DeKeyser, R., Ellis, N. C., . . . Talmy, S. (2014). Bridging The Gap: Cognitive and Social Approaches to Research in Second Language Learning and Teaching. Studies in Second Language Acquisition, 36, 361--421.
Hundeide, K. (2003). Det intersubjektive rum: klasserummets skjulte styringer til inkludering eller ekskludering af elever. I O. Dysthe (red.), Dialog, samspil og læring (s. 151-172). Århus: Klim.
Hutchby, I. & Wooffitt, R. (2008). Conversation analysis (2. ed. udg.). Cambridge: Polity.
Illeris, K. (2007). Læringsteorier. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.
Illeris, K. (2015). Læring (3. udgave udg.). Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Jacobsen, S. K. & Olsen, M. (2019). Kompetenceområder i sprogfagene - engelskfaget i et didaktisk perspektiv. I A. S. Gregersen (red.), Sprogfag i forandring. Pædagogik og praksis. (3 udg.). Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Jalkanen, J., Pitkänen-Huhta, A. & Taalas, P. (2012). Changing society - changing language learning and teaching practices? Paper præsenteret på Global Trends Meet Local Needs. Proceedings from the Foreign Language Didactics Conference (VikiPeda), Vaasa.
James, C. (1999). Language Awareness: Implications for the Language Curriculum. Language, Culture and Curriculum, 12(1), 94-115.
James, C. & Garrett, P. (1992). Language awareness in the classroom. London: Longman.
Jessner, U. (1999). Metalinguistic Awareness in Multilinguals: Cognitive Aspects of Third Language Learning. Language awareness, 8(3).
Jessner, U. (2008). A DST Model of Multilingualism and the Role of Metalinguistic Awareness. Modern Language Journal, 92(2), 270-283.
Jessner, U. (2016). Multicompetence Approaches to Language Proficiency Development in Multilingual Education. I: O. Garcia (red.), Bilingual and Multilingual Education, Encyclopedia of Language and Education: Springer International publishing Switzerland.
Jessner, U. (2018). Metacognition in Multilingual Learning. I Å. Haukås, C. Bjørke & M. Duypedahl (red.), Metacognition in language learning and teaching. New York: Routledge.
Jessner, U., Allgaüer-Hackl, E. & Hofer, B. (2016). Emerging Multilingual Awareness in Educational Contexts: From Theory to Practice. Canadian Modern Language Review/La Revue Canadienne des Langues Vivantes, 72(2), 157-182.
Juul Nielsen, B., Sørensen, V., Pedersen, K. M. & Køster, F. (2019). Dialektkort. Hentet fra https://dialekt.ku.dk/dialektkort/
Jørgensen, J. N. (2008). Polylingual Languaging Around and Among Children and Adolescents. International Journal of Multilingualism, 5(3), 161-176.
Kabel, K. (2017). Hvad gør hvilken grammatik godt for? I J. Bremholm (red.), Læremidlernes danskfag (s. 286). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
Kabel, K., Christensen, M. V. & Brok, L. S. (2019). Hvordan praktiseres grammatikundervisning i dansk, engelsk og tysk? Statusrapport Gramma3. København/Aarhus: Københavns Professionshøjskole/VIA University College/Nationalt Center for Læsning
Kalaja, P. & Barcelos, A. M. F. (2018). Revisiting Research on Learner Beliefs. I J. M. Cots & P. Garrett (red.), The Routledge Handbook of Language Awareness. New York & Oxon: Routledge.
Kalaja, P. & Barcelos, A. M. F. (red.). (2003). Beliefs about SLA. New Research Approaches. New York: Kluwer Academic Publishers.
Kalaja, P., Ferreira, A. M., Aro, M. & Ruohotie-Lyhty, M. (2015). Beliefs, agency and identity in foreign language learning and teaching. New York: Palgrave Macmillan.
Kildedal, K. & Laursen, E. (2014). Professionsudvikling -udvikling af professionel praksis gennem aktionsforskning. I G. Duus, M. Husted, K. Kildedal & D. Tofteng (red.), Aktionsforskning. En grundbog. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Klette, K. (2007). Trends in research on teaching and learning in schools : Didactics meets classroom studies. European Educational Research Journal, 6(2), 147.160-160.
Klette, K. & Blikstad-Balas, M. (2018). Observation manuals as lenses to classroom teaching: Pitfalls and possibilities. European Educational Research Journal, 17(1), 129-146.
Klette, K., Blikstad-Balas, M. & Roe, A. (2017). Linking Instruction and Student Achievement. A research design for a new generation of classroom studies. Acta Didactica Norge, 11(3), 19.
Klinge, L. (2016). Lærerens relationskompetence : en empirisk undersøgelse af, hvordan lærerens relationskompetence viser sig i interaktioner med elever og klasser i almenundervisningen i folkeskolen : Ph.d.-afhandling. Kbh.: Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet.
Kolstrup, K. L. (2015). Opportunities to Speak. A Qualitative Study of a Second Language in Use. Groningen Dissertations in Linguistics.
Kramsch, C. (2002). Standard, norm, and variability in language learning. I S. M. Gass, K. Bardovi-Harlig, S. M. Pierce & j. Walz (red.), Pedagogical Norms for Second and Foreign Language Learning and Teaching. Studies in honour of Albert Valdman (s. 59-79). Amsterdam: John Benjamins.
Kramsch, C. (2003). Metaphor and the Subjective Construction of Beliefs. I P. Kalaja & A. M. Fereira Barcelos (red.), Beliefs about SLA. Dordrect/Boston/London: Kluwer Academic Publishers.
Krashen, S. D. (1982). Principles and practice in second language acquisition. Oxford: Pergamon.
Kreiner, S. & Bundsgaard, J. (2019). Undersøgelse af de nationale tests måleegenskaber
Krejsler, J. & Moos, L. (red.). (2014). Klasseledelsens dilemmaer : fortsatte magtkampe i praksis, pædagogik og politik (1. udgave udg.). Frederikshavn: Dafolo.
Krogager Andersen, L. (2019). Sproglig tværfaglighed i folkeskolen. I L. Krogager Andersen, P. Hobel & S.-E. Holgersen (red.), Tværfaglighed og fagligt samspil. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
Krogh, E. (2017). Fagdidaktik i dansk (1. udgave udg.). Frederiksberg: Frydenlund.
Kruse, S. & Wistoft, K. (2011). Didaktik som forskningsfelt. I K. Kragh Blume Dahl, J. Læssøe & V. Simovska (red.), Essays om dannelse, didaktik og handlekompetence - inspireret af Karsten Schnack. Aarhus: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.
Kubanyiova, M. (2015). The Role of Teachers’ Future Self Guides in Creating L2 Development Opportunities in Teacher-Led Classroom Discourse: Reclaiming the Relevance of Language Teacher Cognition : The Modern Language Journal. The Modern Language Journal, 99(3), 565-584.
Kubanyiova, M. (2016). Teacher development in action : understanding language teachers' conceptual change (Paperback ed. udg.). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Kubanyiova, M. (2018). Language teacher education in the age of ambiguity: Educating responsive meaning makers in the world. Language Teaching Research
Kubanyiova, M. & Crookes, G. (2016). Re-Envisioning the Roles, Tasks, and Contributions of Language Teachers in the Multilingual Era of Language Education Research and Practice: Magdalena Kubanyiova and Graham Crookes. The Modern Language Journal, 100(S1), 117-132. doi:10.1111/modl.12304
Kumaravadivelu, B. (2006). Understanding language teaching : from method to post-method ESL and applied linguistics professional series (s. 258).
Kupferberg, I. (1999). The Cognitive Turn of Contrastive Analysis: Empirical Evidence. Language awareness, 8(3-4), 210-222. doi:10.1080/09658419908667130
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Interview: introduktion til et håndværk (2. udg.). København: Hans Reitzel.
Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlun, E. & Sundquist, P. (2017). English only ion Multilingual Classrooms. LMS- Lingua, 4, 27-31.
Källkvist, M. & Sundquist, p. (2019). Codeswitching in the multilingual classroom. Paper præsenteret på NOFA, Stockholm.
Lakoff, G. (1991). Women, fire, and dangerous things : what categories reveal about the mind (5. printing udg.). Chicago: University of Chicago Press.
Lakoff, G. & Johnson, M. (2003). Metaphors we live by (Ny udg.). Chicago: University of Chicago Press.
Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and principles in language teaching (2. udg.). Oxford: Oxford University Press.
Larsen-Freeman, D. (2016). Classroom-oriented research from a complex systems perspective. Studies in Second Language Learning and Teaching, 6(3), 377-393. doi:10.14746/ssllt.2016.6.3.2
Larsen-Freeman, D. & Cameron, L. (2008a). Complex systems and applied linguistics. Oxford: Oxford University Press.
Larsen-Freeman, D. & Cameron, L. (2008b). Research Methodology on Language Development from a Complex Systems Perspective. The Modern Language Journal, 92(2), 200-213.
Lasagabaster, D. H. (1998). METALINGUISTIC AWARENESS AND THE LEARNING OF ENGLISH AS AN L3. Atlantis, 20(2), 69-79.
Launsø, L. & Rieper, O. (2008). Forskning om og med mennesker. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S.
Laursen, E. (2014). Aktionsforskningens produktione af viden. I G. Duus, M. Husted, K. Kildedal & E. Laursen (red.), Aktionsforskning - en grundbog. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Laursen, H. P. (1999). Magt over sproget : en kvalitativ undersøgelse af opmærksomhed på sprog hos tosprogede børn i skolealderen : Ph.d. afhandling. Kbh.: Danmarks Lærerhøjskole, Institut for Humanistiske fag.
Laursen, H. P. (2001). Magt over sproget : om sproglig bevidsthed i andetsprogstilegnelsen. Kbh.: Akademisk Forlag.
Laursen, H. P. (2013). Umbrellas and angels standing straight -a social semiotic perspective on multilingual children's literacy. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 16(6), 690-706.
Laursen, H. P. (2014). Tegn på sprog - tosprogede børn lærer at læse og skrive. Statusrapport 7 (Elektronisk udgivelse.).
Laursen, H. P. (2018). Tegn på sprog. Statusrapport 11. (Elektronisk udgivelse)
Laursen, H. P. (2019). Tegn på sprog -set indefra (Elektronisk udgivelse)
Laursen, H. P. & Mogensen, N. D. (2016). Language competence in movement: a child's perspective. International Journal of Multilingualism, 13(1), 74-91.
Laursen, H. P., Møller Daugaard, L., Ladegaard, U., Østergaard, W., Orluf, B. & Wulff, L. (2018). Metalanguaging matters : multilingual children engaging with ”The Meta”. International Journal of Bias, Identity and Diversities in Education (IJBIDE), 3(1), 22-39.
Leth Andersen, H. (red.). (2014). Fremmedsprog i gymnasiet : teori, praksis og udsyn (1. udgave udg.). Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Leth Andersen, H. & Blach, C. (2010). Tysk og fransk fra grundskole til universitetet : sprogundervisning i et længdeperspektiv. Århus: Aarhus Universitetsforlag.
Lewin, K. (1967). Resolving Social Conflict (G. W. Lewin red.). New York & Tokyo: Harper & Row Publishers.
Lier, L. V. (1997). Observation from an Ecological Perspective. TESOL Quarterly, 31(4), 783-787.
Lier, L. V. (2004). The Ecology and Semiotics of Language Learning - A Sociocultural Perspective. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Lier, L. V. (2010). The ecology of language learning: Practice to theory, theory to practice. Telling ELT Tales Out of School, 3, 2-6.
Lightbown, P. M. & Spada, N. (2000). Do They Know What They're Doing? L2 Learners' Awareness of L1 Influence. Language awareness, 9(4), 198-217. doi:10.1080/09658410008667146
Long, M. H. (1981). INPUT, INTERACTION, AND SECOND-LANGUAGE ACQUISITION. Annals of the New York Academy of Sciences, 379(1 Native Langua), 259-278. doi:10.1111/j.1749-
Long, M. H. (1991). Focus on Form: A Design Feature in Language Teaching Methodology. I C. Kramsch, K. D. Bot & R. B. Ginsberg (red.), Foreign language research in cross-cultural perspective (s. 275). Amsterdam: John Benjamins.
Long, M. H. & Robinson, P. (1998). Focus on Form: Theory, Reseach and Practice. I C. Doughty & J. Williams (red.), Focus on Form in Classroom Second Language Acquisition.
Lortie, D. C. (1975). Schoolteacher: A Sociological Study. The American Biology Teacher, 37(9), 547-
Lund, K. (2015). Fokus på sprog Sprogfag i forandring (2. udg., s. 87-127) Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Lund, K. (2019). Fokus på sproglæring og pædagogiske implikationer for undervisningen. I A. S. Gregersen (red.), Sprogfag i forandring - pædagogik og praksis (3 udg., årg. 1). Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Lund, L. (2017). Hvad ved vi om læreres måder at tænke undervisning på? I P. Fibæk Laursen & H. J. f. Kristensen (red.), Didaktikhåndbogen : teorier og temaer (1. udgave udg., s. 445). Kbh.: Hans Reitzel.
Lundquist, U. (2008). Sproglig bevidsthed som sprogsammenligning. I H. P. Laursen (red.), Sproget med i alle fag - andetsprog og didaktik i folkeskolen. København: Undervisningsministeriet.
Lyons, J. (1991). Chomsky. London: Fontana Press.
Malmkjær, K. (2018). Language Awareness & Translation. I J. M. Cots & P. Garrett (red.), The Routledge Handbook of Language Awareness. New York & London: Routledge.
Marshall, S. & Moore, D. (2018). Plurilingualism amid the panoply of lingualisms: addressing critiques and misconceptions in education.
McNamee, S. (2020). Action research as ethical practice: Coordinating voices, expanding possibilities. I L. Hersted, O. Ness & S. Frimann (red.), Action Research in a Relational Perspectice. London & New York: Routledge.
Meier, G. S. (2016). The multilingual turn as a critical movement in education: assumptions, challenges and a need for reflection. Applied Linguistics Review, 8.
Mogensen, A. f. (2015). Lektionsstudier i skolen : kollegial sparring gennem fælles studier (1. udgave udg.). Frederikshavn: Dafolo.
Moore, P. J. (2013). An Emergent Perspective on the Use of the First Language in the English-as-a-Foreign-Language Classroom. The Modern Language Journal, 97.
Myhill, D. (2005). Ways of knowing: Writing with grammar in mind. English Teaching, 4(3), 77.
Myhill, D. (2018). Grammar as a meaning-making resource for language development. L1 Educational Studies in Language and Literature, 18, Running Issue(Running Issue), 1-21.
Møller, J. E. (2015). Kvalitative tendenser og kvantitative aflejringer Metodefetichisme – Kvalitativ metode på afveje? : Aarhus Universitetsforlag.
Narayan, K. (2012). Alive in the writing: crafting ethnography in the company of Chekhov. Chicago: University of Chicago Press.
Nielsen, B. S. & Nielsen, K. A. (2016). Critical Utopian Action Research. The Potentials of Action Research in Democratisation of Society. I E. Gunnarson, H. P. Hansen & B. S. Nielsen (red.), Action Research for Democracy: New Ideas and Perspectives from Scandinavia. Routledge Advances in Research Methods: Routledge.
Nielsen, K. A. & Nielsen, B. S. (2006). Methodologies in Action Research. Action Research and Critical Theory. I K. A. Nielsen & L. Svensson (red.), Action Reseach And Interactive Research. Beyond Theory and Practice.
Niss, M. (2019). Tværfaglighed og perspektivering af fysikfaget. I L. Krogager Andersen, P. Hobel & S.-E. Holgersen (red.), Tværfaglighed og fagligt samspil. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
Normann Jørgensen, J. (2010). Languaging: nine years of poly-lingual development of young Turkish-Danish grade school students. Copenhagen: University of Copenhagen, Faculty of Humanities.
Norton Peirce, B. (1995). Social identity, investment and language learning. TESOL Quarterly, 29, 9-31.
Odlin, T. (2010). Language Transfer and Cross-Linguistic Studies: Relativism, Universalism and The Native Language. I: R. B. Kaplan (red.), The Oxford Handbook of Applied Linguistics Oxford: Oxford University Press.
Orluf, B., Laursen, H. P., Daugaard, L. M., Wulff, L., Ladegaard, U. & Østergaard, W. (2012). Tegn på sprog - tosprogede børn lærer at læse og skrive. Statusrapport 5. Hentet fra
Padilla, L. V. & Vana, R. (2019). Ideologies in the foreign language curriculum: insights from textbooks and instructor interviews. Language awareness, 28(1), 15-30.
Paradis, M. (2004). Neurolinguistic theory of bilingualism. Amsterdam: John Benjamins.
Pavlenko, A. (2014). The bilingual mind : and what it tells us about language and thought. Cambridge: Cambridge University Press.
Phillips, L. (2012). Knowledge and power in collaborative research : a reflexive approach. New York: Routledge.
Phillips, L. (2013). Knowledge and power in collaborative research : a reflexive approach Routledge advances in research methods ; 6 (s. 301).
Phillips, L. J. & Kristiansen, M. (2013). Characteristics and challenges of collaborative research: Further perspectives on reflexive strategies. I L. Phillips, M. Kristiansens, M. Vehviläinen & E. Gunnarson (red.), Knowledge and Power in Collaborative Research: A Reflexive Approach. London & New York: Routledge.
Phillipson, R. (2007). English, No Longer a Foreign Language in Europe? I J. Cummins & C. Davison (red.), International Handbook of English Language Teaching (s. 123-136). Boston, MA: Springer US.
Pietikäinen, S. & Pitkänen-Huhta, A. (2013). Multimodal Literacy Practices in the Indigenous Sámi Classroom: Children Navigating in a Complex Multilingual Setting (årg. 12).
Pålshaugen, Ø. (2014). Action research for democracy--a Scandinavian approach. International Journal of Action Research, 10(1)
Quist, P. (2008). Sociolinguistic approaches to multiethnolect: language variety and stylistic practice. International Journal of Bilingualism 12.
Ranta, L. & Lyster, R. (2018). Form-Focused Instruction. I P. Garrett & J. M. Cots (red.), The Routledge Handbook of Language Awareness. New York & Oxon: Routledge.
Rasmussen, M. S. (2017). Passion og (dis)engagement blandt unge i udskolingen : Ph.d.-afhandling. Aarhus: Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.
Rauch, D. P., Naumann, J. & Jude, N. (2012a). Metalinguistic awareness mediates effects of full biliteracy on third-language reading proficiency in Turkish–German bilinguals. International Journal of Bilingualism, 16(4)
Rauch, D. P., Naumann, J. & Jude, N. (2012b). Metalinguistic awareness mediates effects of full biliteracy on third-language reading proficiency in Turkish?German bilinguals. International Journal of Bilingualism, 16(4), 402-418.
Reason, P. & Bradbury, H. (2008). The SAGE handbook of action research : participative inquiry and practice (2. ed. udg.). London: SAGE.
Regeringen. (2017). Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsesystemet.
Richardson, L. & St. Pierre, E. A. (2000). Writing. A method of inquiry. I N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (red.), The Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks: SAGE.
Roehr, K. & Gánem-Gutiérrez, G. A. (2009). The status of metalinguistic knowledge in instructed adult L2 learning. Language awareness, 18(2), 165-181.
Rogers, J., Rèvèsz, A. & Rebuschat, P. (2016). Implicit and explicit knowledge of inflectional morphology. Applied Psycholinguistics, 37(4), 781-812.
Ruohotie-Lyhty, M. (2011). Constructing practical knowledge of teaching: eleven newly qualifies language teachers' discursive agency. The Language Learning Journal, 39(3), 365-379.
Ruohotie-Lyhty, M. (2013). Struggling for a professional identity: Two newly qualified language teachers' identity narratives during the first years at work. Teaching and Teacher Education, 30, 120-129.
Ruohotie-Lyhty, M. (2015). Stories of Change and Continuity. I P. Kalaja, A. M. F. Barcelos, M. Aro & M. Ruohotie-Lyhty (red.), Beliefs, agency and identity in foreign language learning and teaching (s. 237). New York: Palgrave Macmillan.
Ruohotie-Lyhty, M., Korppi, A., Moate, J. & Nyman, T. (2018). Seeking Understandig og Foreign Language Teachers' Shifting Emotions in Relation to Pupils. Scandinavian Journal of Educational Research, 62, 272-286.
Ruohotie-Lyhty, M. & Pitkänen-Huhta, A. (under udgivelse). Status or content of work: language teacher students envisioning thier future profession.
Sacks, h. (1987). On the preferences for agreement and contiguity in sequences in conversation. I G. Button & J. Lee (red.), Talk and Social interaction. Clevedon: Multilingual Matters.
Schluer, J. (2018). Looking at and beyond the lexical surface in L2 reading comprehension: insigths from a video-based study. Language awareness, 27.
Schmidt, R. W. (1995). Attention and awareness in foreign language learning. Honolulu: Second Language Teaching & Curriculum Center, University of Hawai'i.
Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner: how professionals think in action. New York: Basic Books.
Simard, D. & Gutiérrez, X. (2018). The Study of Metalinguistic Constructs in Second Language Acquisition Research. I J. M. Cots & P. Garrett (red.), The Routledge Handbook of Language Awareness (s. 205-221). New York & London: Routledge.
Skjervheim, H. (1996). Participant & Spectator Hans Skjervheim Selected Essays Bergen: Department of Philosophy.
Skott, J. (2013). Understanding the role of the teacher in emerging classroom practices: searching for patterns of participation. The International Journal on Mathematics Education, 45(4), 547-559.
Skott, J. (2015). The promises, problems, and prospects of research on teachers’ beliefs International handbook of research on teachers’ beliefs (s. 13-30): Routledge.
Smagorinsky, P. & Barnes, M. E. (2014). Revisiting and Revising the Apprenticeship of Observation. Teacher Education Quarterly, 41(4), 29-52.
Smedegaard Ernst Bengtsen, S. & Munk, K. P. (2015). Metoden, der sprænger sig selv Metodefetichisme (s. 41-64): Aarhus Universitetsforlag.
Spanget Christensen, T. (2019). Tværfaglige udviklingsprojekter og formative reformuleringer. I L. Krogager Andersen, P. Hobel & S.-E. Holgersen (red.), Tværfaglighed og fagligt samspil. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
Sproglærerforeningen. (2015). Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015. Hentet fra: https://sproglaererforeningen.dk/indhold/styrelsen/sprogpolitik.php
Svalberg, A. (2012). Language Awareness in language learning and teaching: A research agenda. Language Teaching, 45, 376.
Svalberg, A. M.-L. (2009). Engagement with language: interrogating a construct. Language awareness, 18(3-4), 242-258.
Svalberg, A. M. L. (2007). Language awareness and language learning. Language Teaching, 40(4), 287-308.
Svalberg, A. M. L. (2016). Language Awareness research: where we are now. Language awareness, 25(1-2), 4-16.
Swain, M. (2009). 4 Languaging, agency and collaboration in advanced second language proficiency1. Advanced language learning: The contribution of Halliday and Vygotsky, 95.
Swain, M. & Lapkin, S. (1995). Problems in Output and the Cognitive Processes They Generate: A Step towards Second Language Learning. Applied Linguistics, 16(3), 371-391.
Swain, M. & Suzuki, W. (2008). Interaction, Output and Communicative Language Learning. I B. Spolsky & F. M. Hult (red.), The handbook of educational linguistics (s. 675). Malden, MA: Blackwell Pub.
Szulevicz, T. (2017). Deltagerobservation. I S. Brinkmann & l. Tanggaard (red.), Kvalitative metoder. En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.
Thibault, P. J. (2011). First-Order Languaging Dynamics and Second-Order Language: The Distributed Language View. Ecological Psychology, 23(3), 210-245.
Thorne, S. L., Fischer, I. & Lu, X. (2012). The Semiotic Ecology and Linguistic Complexity of an Online Game World. ReCALL: The Journal of EUROCALL, 24(3), 279.
Thorne, S. L. & Lantolf, J. P. (2006). A Linguistics of Communicative Activity. I S. B. Makoni & A. Paennycook (red.), Disinventing and Reconstituting Languages. Bristol: Multilingual Matters.
Thorne, S. L., Sauro, S. & Smith, B. (2015). Technologies, Identities, and Expressive Activity. Annual Review of Applied Linguistics, 35, 215.
Tomasello, M. (1998). The new psychology of language : cognitive and functional approaches to language structure. Mahwah, N.J.: L. Erlbaum.
Torbert, W. R. (2013). Listening into the Dark: An Essay Testing the Validity and Efficacy of Collaborative Developmental Action Inquiry for Describing and Encouraging Transformations of Self, Society, and Scientific Inquiry. Integral Review, 9(2), 264-299.
Tresselt, M. A., Andreassen, S.-E. & Lund, T. (2018). Teammøter i skolen – fra «logistikkmøter» til lærende møter? , 1(1), 78-100.
Törkenczy, M. (2002). Practical Hungarian Grammar. A compact guide to the basics of Hungarian grammar. Budapest: Corvina.
Underhill, J. W. (2011). Creating worldviews : metaphor, ideology and language. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Undervisningsministeriet, U. V. M. (1992). Sproglig viden og bevidsthed: undervisningen i sproglig viden og bevidsthed i det danske uddannelsessystem. København: Undervisningsministeriet.
Undervisningsministeriet (2016). Forenklede Fælles Mål.
Ushioda, E. (2009). A person-in-context relational view of emergent motivation, selv and identity. I Z. Dörnyei & E. Ushioda (red.), Motivation, identity and the L2 sel. Bristol: Multilingual Matters.
Van Compernolle, R. A. (2015). Interaction and second language development : a Vygotskian perspective. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
Van Lier, Leo. (1995). Introducing language awareness. London: Penguin English.
Van Lier, Leo. (2004). The ecology and semiotics of language learning : a sociocultural perspective. Boston: Kluwer Academic.
Wei, Li. (2018). Translanguaging as a Practical Theory of Language. Applied Linguistics, 39.
Wertsch, J. V. (1993). Voices of the MInd. Cambridge: Harvard University Press.
Westrick, J. M. & Morris, G. A. (2016). Teacher education pedagogy: disrupting the apprenticeship of observation. Teaching Education, 27(2), 156-172.
Whorf, B. L. & Carroll, J. B. (1972). Language, thought, and reality : selected writings of Benjamin Lee Whorf (9. printing udg.). Cambridge, Mass.: The M.I.T. Press.
Wistner, B. (2014). (Doctor of Philosophy), Temple University.
Zheng, Y. (2014). The fluctuating development of cross-linguistic semantic awareness: a longitudinal multiple-case study. Language awareness, 23(4).

Downloads

Publiceret

17 februar 2020

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-468-6