Hvad hæmmer hhv. fremmer skolepædagogers samarbejde om stærke faglige fællesskaber for lavt præsterende drenge i indskolingen?

Forfattere

Christian Christrup Kjeldsen ; Niels Rosendal Jensen; Dorthe Brix; Jørn Bjerre; Dorthe Munk; Susanne Dau

Synopsis

Denne rapport præsenterer over de følgende sider en undersøgelse af skolepædagogers samarbejde om stærke faglige fællesskaber for lavt præsterende drenge i indskolingen.

Undersøgelsen er gennemført af Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) og University College Nordjylland (UCN). Undersøgelsen afrapporteres hermed. Den er struktureret således, at vi begynder med den teoretiske og vidensmæssige kontekst, efterfulgt af to gennemgående perspektiver (drengeproblem og professionsmøde), der skitseres i kort form. På baggrund heraf gives et ligeledes kort indblik i beskrivelse og dokumentation af skolepædagogers indsats i de deltagende skoler. Derefter følger et afsnit om dataindsamlingen. Rapportens egentlige substans fremlægges under overskriften hæmmere og fremmere, og eksempler på hæmmende hhv. fremmende faktorer vises. Afrundende fremstiller vi en række anbefalinger, som yderligere støttes af tidligere rapporter (se afsnit 8). Dog vil vi allerede løfte en flig af sløret: pædagogernes kerneopgave er at arbejde med elevernes sociale relationer og kompetencer gerne under inddragelse af alternative former at lære på og desuden arbejde med elevernes parathed til at lære. I et afsluttende perspektiv koncentreret om kompetencer peger rapporten både ind i skolepædagogernes daglige virksomhed og ud i pædagoguddannelsen.   

Forskningsprojektet havde til formål at undersøge skolepædagogers professionelle bidrag til at øge lavt præsterende drenges deltagelse, læring og udvikling i indskolingen. Projektet bygger på udviklingseksperimenter, hvor skolepædagoger fokuserer målrettet på at udvikle stærke faglige fællesskaber for lavt præsterende drenge. Projektet fokuserer på to opgavefelter: (1) skolepædagogernes forberedelse sammen med læreren og (2) skolepædagogernes bidrag til et forbedret forældresamarbejde i forhold til lavt præsterende drenge. Stærke faglige fællesskaber for lavt præsterende drenge fordrer en helhedsorienteret indsats, hvor hovedtesen er, at pædagogprofessionen kan bidrage til at løse den udfordring, skolerne står med i forhold til den udsatte gruppe af lavt præsterende drenge. Stærke faglige fællesskaber bygger for det første på læring som oplevelse af social tryghed, hvorved frygten for at fejle ikke skader læringslysten. For det andet på positive tilbagemeldinger fra de sociale omgivelser med henblik på at balancere indholdet mellem elevernes kognitive, sociale og emotionelle kompetencer. En sådan fremgangsmåde kræver, at læringsindholdet præsenteres via multiple repræsentationer.

Rapporten er først og fremmest målrettet praktikere, hvilket har præget rapportens formidlingsstil. De praksisnære eksempler er tænkt som værende anvendelige i skolepædagogers arbejde.

Referencer

Danmarks Evalueringsinstitut (2017). Kendetegn ved et velfungerende samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Egelund, N. et al. (2018). Piger og drenge i skolen. Aalborg Universitet 2018

Ejrnæs, M. et al. (2015). Pædagoger i folkeskolen. Aalborg Universitet, København

Folkeskoleloven. LBK nr. 823 af 15.08.2019 www.uvm.dk

Gulløv. J (2015) Dømmekraft i praksis. En antropologisk undersøgelse af professionelle i skole. Forskerskolen i Livslang Læring. Academic Books. Roskilde Universitetscenter/Samfundslitteratur

Jensen, J.O. (2016). Modstand, diskurser og magtforhold - når lærere og pædagoger skal samarbejde. I: Liv i skolen, nr. 4, 2016, 18. årgang

Jensen, V.M. et al. (2018). Lærere og pædagogers oplevelse af den længere og mere varierede skoledag i folkeskolereformens fjerde år, VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Nielsen, H.B. (2009). Skoleliv. Oslo: Universitetsforlaget

Nielsen, K.H. (2019). Samarbejdet mellem lærere og pædagoger hæmmes i skolen. DPU

Nygren, P. (2004). Handlingskompetanse: Om profesjonelle personer. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS

Nygren, P. , Fauske, H. (2004). Ideologisk beredskap. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS

OECD. (2015). PISA - The ABC of Gender Equality in Education Aptitude, Behaviour, Confidence: Aptitude, Behaviour, Confidence. OECD Publishing.

OECD (2018). PISA - Results in Focus. OECD Publishing

Piehl, M. og Breck. J. (2012). Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskolen. Arbejder bevægelsens Erhvervsråd

Poulsgaard, K. (2006). Fritidsordninger for de yngste børn. I: Bilagsmateriale til rapport afgivet af regeringens Skolestartudvalg. Undervisningsministeriet

Skelton, C. (2006). Boys and Girls in the Elementary School. In The SAGE Handbook of Gender and Education (pp. 139–151). SAGE Publications Ltd

Styrelsen for IT og Læring. Børne- og Undervisningsministerie af 24.09.2019 www.stil.dk www.UVM.dk

Downloads

Publiceret

7 januar 2020

Detaljer om denne monografi

Co-publisher's ISBN-13 (24)

978-87-7507-480-8