Elevstemmer i gymnasiet: Uddannelse overgår alle

Forfattere

Mette Alma Kjærsholm Boie
DPU, AU

Nøgleord:

Gymnasiepædagogik, Pædagogisk filosofi, Elevstemme, Fænomenologi, Praksisfænomenologi, Undervisning

Synopsis

Afhandlingen har undersøgt fænomenet elevstemme i en gymnasiesammenhæng og tager udgangspunkt i elevers oplevelser af ’at sige noget eller ikke sige noget’ i forskellige undervisningssituationer. Undersøgelsen bidrager med begrebsudvikling af elevstemme og tilføjer et vigtigt perspektiv i forhold til at forstå gymnasieelevers stemme.
Samtidig giver den anledning til at rejse en diskussion af pædagogisk imødekommenhed ud fra fænomenet elevstemme, der blandt andet handler om at kvalificere måden at lytte til elever på, anerkende deltagelse som tavs og undervise med blik for elevers tvivl.

Referencer

Adams, C. (2014). What's in a name? The experience of the other in online classrooms. Penomenology and Practice , 51-67.
Adams, C., & Rose, E. (2014). "Will I ever connect with the students?" Online teaching and the pedagogy of care. Penomenology and Practice, 5-16.
Adams, C., Yin, Y., Madriz, L. V., & Mullen, S. (2014). A phenomenology of learning large: the tutorial spere of xMOOC video lectures. Distance Education, 202-216.
Anderson, B., & Harrison, P. (2010). The promise of non-representational theories. In B. Anderson, & P. Harrison, Taking place: Non-representational theories and geography (pp. 1-34). Farnham: Ashgate.
Arendt, H. (2008). Menneskets vilkår. Gylling, Danmark: Gyldendal.
Ash, J., & Anderson, B. (2015). Atmospheric Methods. In P. Vannini, Nonrepresentational Methods: Re-envisioning Research. London, England: Routledge Publishing. Bachelard, G. (1994). The Poetics of Space. Massachusetts: Beacon Press Books.
Barnett, R. (2004, August). Learning for an unknown future. Higher Education Research & Development, 23(3), 247-260.
Barnett, R. (2007). A will to learn. Maidenhead: Open University Press.
Barnett, R. (2011). Being a University. Routledge.
Batchelor, D. (2006). Vulnarable Voices: An examination of the concept of vulnerability in relation to student voice. Educational Philosophy and Theory, 38(6), 787-800.
Batchelor, D. (2006a, November). Becoming what you want to be. London Review of Education, 4(3), 225-238.
Batchelor, D. (2006b). Vulnarable Voices: An examination of the concept of vulnerability in relation to student voice. Educational Philosophy and Theory, 38(6), 787-800.
Batchelor, D. (2008). Have students got a voice? In R. Barnett, & R. Di Napoli, Changing Identities in Higher Education Voicing perspectives (pp. 40-54). London: Routledge.
Batchelor, D. (2012). Borderline space for voice. International Journal of Inclusive Education,597-608.
Batchelor, D. (2014). Finding a voice as a student. In G. &. (eds), Thinking about higher education (pp. 157-173). Switzerland: Springer International Publishing.
Beck, S. (2016). Pædagogikum mellem teori og praksis - en brugsbog til de almendidaktiske moduler. Frederiksberg: Frydenlund.
Beck, S., & Ebbensgaard, A. (2009). Mellem Bagenkop og Harboøre - elevfortællinger fra danske udkanter . Odense: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, syddansk Universitet.
Beck, S., & Paulsen, M. (2011). Mangfoldighed og fællesskab - en etnodidaktisk analyse af kursisttilgange og klasserumskultur på HF og VUC. Odense: Institut for filosofi, pædagogik og religionsstudier.
Bengtsen, S. (2011). Fra løsninger til nye spørgsmål: kandidatspecialet som forskningsfelt. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift.
Bengtsen, S. (2012). Didaktik og idiosynkrasi: En undersøgelse af vejledningssamtalen på universitetet med fokus på forholdet mellem personligt og fagligt indhold. Aarhus: Phd- afhandling: AU forskning.
Bengtsen, S. S. (2014). Dannelse i overflod: Om universitetspædagogikkens luksusproblem. In L. Tanggard, T. A. Rømer, & S. Brinkmann, Uren pædagogik 2. Aarhus: Klim.
Berger, P., & Luckmann, T. (1991). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. Penguin.
Bertelsen, E. (2010). Når glas beskytter: - om eksponering og synlighed i nyt dansk gymnasiebyggeri. Dansk pædagogisk tidsskrift(3).
Bertelsen, E. (2013). 'Curriculum' til fremtiden? København.
Biesta, G. J. (2009). Læring retur. Viborg: Unge Pædagoger.
Biesta, G. J. (2010). Good education in an age of measurement; Etics, Politics, Democracy. Colorado: Paradigm Publishers.
Biggs, J., & Tang, C. (2007). Teaching for Quality Learning at University. Berkshire: Open University Press McGraw Hill-Education.
Borgnakke, K. (2010). Gymnasieforskning mellem tradition og stretegi. Dansk pædagogisk tidskrift(3), 9-15.
Brinkmann, S. (2009). Identitet Udfordringer i forbrugersamfundet. Aarhus: Klim.
Brinkmann, S. (2012). Qualitative Inquiry in Everyday Life - Working with Everyday Life Materials. London: SAGE.
Brown, O. L. (1996). Discover your voice: How to develop healthy voice habits. New York: Delmar Learning.
Brown, O. L. (2000). Discover your voice. How to develop healthy voice habits. San Diego: Singular.
Carlsen, J. (2005). Kompetence og dannelse. KVAN, 71, 29-41.
Carlsen, S., & Juel, H. (2009). Mundtlighedens magi: Retorikkens didaktik, filosofi og læringskultur. København: Handelshøjskolens Forlag.
Cefu. (2008). Notat HF i dag - status og nye spørgsmål. En pilotundersøgelse af elevprofiler på toårigt HF. København: LO.
Cefu. (2010). Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF - et ungdomssociologisk studie. København: Cefu.
Cefu. (2013). Drenge og piger på ungdomsuddannelserne - hvad betyder køn for elevernes uddannelsespraksis? København: Cefu.
Center for Ungdomsforskning, & Region Hovedstaden. (2011). Hold Fast. Høje Taastrup: Videnscenter om fastholdelse og frafald.
Christensen, T. S. (2006). Formativ Evaluering. In E. Damberg, J. Dolin, & G. H. Ingerslev,
Gymnasiepædagogik (pp. 361-382). København: Hans Reitzels Forlag.
Cook-Sather, A. (2006). Sound, Presence, and Power: "Student Voice" in Educational Research and Reform. Curriculum Inquiry, 36(4), 359-390.
Dahlberg, K., Dahlberg, H., & Nystrom, M. (2008). Reflective Lifeworld Research. Lund: Studenterlitteratur.
Dall'Alba, G. (2009). Learning Professional Ways of Being: Ambiguities of becoming.Educational Philosophy and Theory, 41(1), 34-45.
Dall'Alba, G., & Barnacle, R. (2007, December). An ontological turn for higher education.Studies in Higher Education, 32(6), 679-691.
Dall'Alba, G., & Barnacle, R. (2015). Exploring Knowing/Being Through DisordantProfessional Practice. Educational Philosophy and Theory , 1452-1464.
Damberg, E., & Rasmussen, P. V. (2013). Gymnasiets pædagogiske udvikling efter 1971- reformen. In E. Damberg, J. Dolin, & G. H. Ingerslev, Gymnaseipædagogik En
grundbog (Vol. 2). København: Hans Reitzels Forlag.
Deleuze, G. (1988). Spinoza: practical philosphy. City Lights Books.
Deleuze, G. (1992). Postscript on the Societies of Control. October.
Deleuze, G. (1994). Difference and repetition. London: Continuum.
Deleuze, G. (1994). Difference and repetition. Columbia University Press.
Deleuze, G. (1995). Negotiations. Columbia University Press.
Deleuze, G., & Guattari, F. (1980). A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Minneapolis: University of Minnesota.
Deleuze, G., & Joughin, M. (1990). Expressionism in philosophy: Spinoza. New York: Zone Books.
Dolar, M. (2006). A voice and nothing more. MIT Press.
Dysthe, O. (1997). Det flerstemmige klasserum. Aarhus: Klim.
Dysthe, O. (2003). Dialog, samspil og læring. Aarhus: Klim.
Eken, S. (1998). Den menneskelige stemme. København: Hans Reitzels Forlag.
Elliott, A. (2001). Concepts of the Self. Cambridge: Polity Press.
EVA. (2015). Gymnasieelevers baggrund og forskellighed. København: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA.
Fibiger, J., & Lutken, G. (2003). Litteraturens veje. København: Gad.
Finlay, L. (1999). Applying Phenomenology in Research: Problems, Principles and Practice. British Journal of Occupational Therapy, 299-306.
Finlay, L. (2011). Phenomenology for Therapists: Researching the Lived World. Oxford: Wiley-Blacwell.
Finlay, L. (2012). Debating Phenomenological Methods. In N. Friesen, C. Henriksson, & T.
Saevi, Hermeneutic Phenomenology in Education: method and practice (pp. 17-37). Boston: Sense Publishers.
Finley, L. (2009). Exploring lived experience: priciples and practice of phenomenological research. International Journal og Theraphy and Rehabilitation, 478-481.
Fog, J. (2007). Med samtalen som udgangpunkt. Det kvalitative forskningsinterview. Kbh.: Akademisk Forlag.
Friesen, N., Henriksson, C., & Saevi, T. (2012). Hermeneutic phenomenlogy in education: method and practice. Boston: Sense Publishers.
Frost (red.), J. (2010). Evaluering i et dialogisk perspektiv. Dansk Psykologisk Forlag.
Gadamer, H.-G. (2004). Sandhed og metode. Viborg: Systime Academisk.
Giddens, A. (1996). Modernitet og selvidentitet - selvet og samfundet under senmoderniteten. København: Hans Reitzel.
Gilbert, P. (1989). Writing, schooling, and deconstruction. London: Routledge.
Giorgi, A. (1985). Phenomenology and Psychological Research. Pittsburg: Duquesne University Press.
Gjerløff, A. K., & Jacobsen, A. F. (2014). Da skolen blev sat i system 1850-1920. Aarhus Universitetsforlag.
Haahr, A., Kirkevold, M., Hall, E., & Østergård, K. (2011). Living with advanced Parkinson's disease: a constant struggle with unpredictability. Journal of advanced nursing, 408- 417.
Hall, E. (2004). A Double Concern: Grandmother's Experiemce when a small grandchild is critically ill. Journal of Pediatric Nursing , Vol 19, No 1.
Hansen, F. (2010). Hermeneutisk praksis og undringens væsen og betydning i sygeplejen. Tidsskrift for Akademiske Sygeplejersker, 23-34.
Hansen, F. (2011). Den taktfulde vejleder - om at forblive ved vejledningens sag. In P. Plant, G. Nielsen, & F. Hansen, Vejledningsdidaktik. ALbertslund: Schultz.
Hansen, F. T. (2008). At stå i det åbne. Dannelse gennem filosofisk undren og nærvær. København: Hans Reitzels Forlag.
Hansen, F. T. (2010). Teh Phenomenology og Wonder in Higher Education. In M. Brinkmann, Erziehung Phänomenologische Perspektiven (pp. 161-177). Würzburg: Königshausen & Neumann.
Hansen, F. T. (2010). The Phenomenology and Wonder in Higher Education. In M. Brinkmann, Erziehung Phänomenologische Perspektiven (pp. 161-177). Würzburg: Königshausen & Neumann.
Hansen, F. T. (2012). One Step Further: The Dance between Poetic Dwelling and Socratic Wonder in Phenomenological Research. Indo-Pacific Journal of Phenomenology, 1- 20.
Hansen, F. T. (2015). Det sokratiske forksningsinterview: et alternativ til kvalitativ forksning forstået som 'vidensproduktion'? In J. E. Møller, S. S. Bengtsen, & K. P. Munk, Metodefetichisme Kvalitativ metode på afveje? (pp. 173-193). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
Hansen, J. B., & Pedersen, H. S. (2016). Stemmen og tilhørerne: taleundervisning i retorisk perspektiv. Ödåkra: Retorikforlaget.
Hattie, J. (2012). Visible learning for teachers: Maximizing impact on learning. Routledge.
Haue, H. (2016). Gymnasieskolens udforskning gennem 50 år: en uddannelseshistorikers tilbageblik. Uddannelseshistorie, 143-156.
Haugsted, M. T. (2004). Taletid, mundtlighed, kommunikation og undervisning. København: Alinea.
Heidegger, M. (2007). Væren og Tid. Aarhus: Klim.
Heimbürger, H. (2008). Knæk studiekoden! Et kompetencekatalog med øvelser. København: Gyldendal Nordisk Forlag A/S.
Hildebrandt, S. (2014). Mellemmenneskelig og global bæredygtighed - som et alternativ til konkurrencestaten. In K. I. (red.), Læring i konkurrencestaten - kapløb eller bæredygtighed (Vol. 1, pp. 53-69). København: Samfundslitteratur.
Hjort, K. (1984). Pigepædagogik - ?: pigerne ved overgangen fra folkeskolen til gymnasiet. København: Gyldendal.
Hjort, K. (2007). Evaluering og videnskabelse - om nye styreformer og professionalisering af lærerne. Gymnasiepædagogik , 66, 95-168.
Hjort, K. (2008). Demokratiseringen af den offentlige sektor. Roskilde Universitetsforlag.
Hjort, K., & Raae, P. (2014). Veje til Klogskab. Gymnasiepædagogik Nr 100, 199-216.
Hjort, K., & Raae, P. H. (2010). Fra frigørelse til fastholdelse: om den kritiske pædagogiks forandrende rolle i gymnasiet. Dansk pædagogisk tidsskrift, 17-25.
Husserl, E. (2019). Fænomenologiens idé: fem forelæsninger. Kbh.: Hans Reitzels Forlag.
Hutter, C., Nielsen, M. L., & Görlich, A. (2013). Drenge og piger på ungdomsuddannelserne - Hvad betyder køn for elevernes uddannelsespraksis? Cefu.
Hutters, C., & Lundby, A. (2015). Klasserumsledelse og elevinddragelse - erfaringer fra syv udviklingsprojekter på de gymnasiale uddannelser. København: Center for
Ungdomsforskning.
Hutters, C., & Murning, S. (2013). Klasserumsklima som betingelse for elevers læring i gymnasiet. Dansk Pædagogisk Tidsskrift(3), 45-53.
Ihde, D. (2007). Listening and Voice. New York: State University of New York Press.
Illeris, K., Katznelson, N., Nielsen, J., Simonsen, B., & Sørensen, N. (2009). Ungdomsliv mellem individualisering og standardisering. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Jagodzinski, J. (2015). Cinematic Sreen Pedagogy in a Time og Modulated Control: To think the outside. In T. Lewis, & M. Laverty, Art's Teaching, Teaching's Art (pp. 105-121). Springer.
Kaper, E. (1923). Den daglige Undervisnings Form: kortfattet didaktik ud fra praksis. København: Gyldendal.
Katznelson, N. (2004). Udsatte unge, aktivering og uddannelse Dømt til individualisering. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.
Katznelson, N. (2014). Unges identitetsudvikling - uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. In K. Illeris, Læring i konkurrencestaten - kapløb eller bæredygtighed
(pp. 151-166). København: Samfundslitteratur.
Katznelson, N., & Lundby, A. (2015). "Det gav mig en idé om, at min fremtid ikke står skrevet i sten". Ålborg: Åblorg Universitetsforlag.
Klafki, W. (2005). Dannelsesteori og diaktik - nye studier. Århus: Klim.
Krejsler, J. B., & Moos, L. (2014). Klasseledelsens dilemmaer. Fortsatte magtkampe i praksis, pædagogik og politik. Frederikshavn: Dafolo.
Kristensen, A. (2013). Experiences of silence in education: some reflections. In H. Elvstrand,
K. F. Frykeldag, M. Samuelsson, & R. Thornberg, Läreres etik och professionella arbete, Solan som moralisk praktik (pp. 99-111). Linköping: Linköping University. Kvale, S. (1997). Interview 􏰂 En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Hans Reitzels Forlag.
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). InterView Introduktion til et håndværk. København: Hans Reitzels Forlag.
Larsen, A. (2016). uvm.dk. Retrieved August 2016, from Implementering af - og opfølgning på gymnasiereformen: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/gymnasieaftalen/implementering
Larsen, L. (2007). De kreative valg og de kalkulerende elever - om valgstrategier og demokratidefinitioner blandt eleverne. Gymnasiepædagogik, 66, 39-68.
Laursen, E. (2013). Selv og identitet De sociale, de personlige og den private. In M. H. Jacobsen, E. Laursen, & J. B. Olsen, Socialpsykologi en grundbog til et fag (pp. 225-251). København: Hans Reitzels Forlag.
Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge University Press.
Lewis, C., & Del Valle, A. (2009). Literacy and Identity - Implacaitons for Research and Practice. In L. Christenbury, R. Bomer, & P. Smagorinsky, Handbook of Adolscent Literacy Research (pp. 307-322). London: The Guilford Press.
Lingis, A. (1994). The community of those who have nothing in common. Indiana University Press.
Lingis, A. (1994). The community of those who have nothing in comon. Indiana: University Press.
Lingis, A. (2012). One's Own Voice. Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal, 21-35.
Lund, L., & Boie, M. K. (2017). Erfaringsopsamlingsrapport: relationskompetence og klasseledelse i gymnasiet 􏰂 et aktionsforksningsprojekt: September 2017. Aarhus:
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, AU.
Mørch, S. (2010). Ungdomsforskningen som perspektiv og mulighed. Psyke & Logos, 11-44.
Madsen, U. A. (2017). Baudrillard og pædagogikkens andet. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 2, 80-90.
Manen, M. (2002). Writing in the Dark. Ontario: The Althouse Press.
Manen, M. v. (1990). Researching Lived Experience. London, Ontario, Canada: State University of New York Press.
Manen, M. v. (1991). The tact of teaching. New York: State University of New York Press, Albany.
Manen, M. v. (1994). Pedagogy, Virtue, and Narrative Identity in Teaching. Curriculum Inquiry Vol. 24, No 2, pp. 135-170.
Manen, M. v. (1997, 8). From Meaning to Method. Qualitative Health Research, 7(3), 345-369.
Manen, M. v. (1997). Researching Lived Experience. Ontario: The Althouse Press.
Manen, M. v. (2002). Writing in the Dark. London, Ontario, Canada: The Althouse Press.
Manen, M. v. (2014). Phenomenology of Practice: Meaning given methods in phenomenological research and writing. Walnut Creek, California, USA: Left Coast PRess.
Manen, M. v. (2015). Pedagogical Tact. Walnut Creek: Left Coast Press.
Masschelein, J. (2010, April). E-ducating the gaze: the idea of a poor pedagogy. Ethics and Education, 43-53.
Mathiasen, H., Aaen, J., Dalsgaard, C., Degn, H.-P., & Thomsen, M. B. (2014). Undervisningsorganisering, -former og -medier 􏰂 på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser. Center for underivsningsudvikling og digitale medier, Aarhus Universitet.
McComack, D. (2008). Thinking-Spaces for Research-Creation. Inflexions , No. 1, 1-16.
Merleau-Ponty, M. (2009). Kroppens fænomenologi. Helsingør: Det lille Forlag.
Meyers, C., & Jones, T. (1993). Promoting Active Learning. Strategies for the College Classroom. San Francisco: Jossey-Bass Inc.
Miller, T. (2006). Summativ evaluering. In E. Damberg, J. Dolin, & G. H. Ingerlev, Gymnasiepædagogik En grundbog (pp. 383-400). København: Hans Reitzels Forlag.
Moustakas, C. (1994). Phenomenological Research Methods. Thousand Oaks: SAGE.
Murning, S. (2013). Klassen spiller ind - klasserumskultur, fællesskaber og deltagelse i gymnasiet. GL gymnasieskolernes lærerforening.
Murning, S. (2013). Social differentiering og mobilitet i gymnasiet - kulturel praksis, sociale positioner og mulighed for inklusion. Center for Ungdomsforskning.
Nielsen, A. M., & Lagermann, L. C. (2017). Stress i gymnasiet Hvad der stresser gymnasieelever og hvordan forebyggelse og behandling virker med "åben og rolig for unge". DPU, Aarhus Universitet.
Nordahl, T. (2003). Møtet mellom en hegemonisk skole og handlende ungdom. Tidsskrift for ungdomsforskning(3(2)), 69-88.
Parker, J. (2005). A MIse-en-Scène for the Theatrical University. In R. Barnett, Reshaping the University. New relationships between Reseach, Scholarship and Teaching (pp. 151- 164). Berkshire: Open University Press.
Paulsen, M., & Ziethen, M. (2017). Vreden der blev væk - den konkurrenceudsatte identitetsdannelse. GymPæd 2.0(15), 10-14.
Pedersen, B. S. (2011). Lyden af en stemme i skriften? Dans musikforskning online, 76-87.
Pedersen, O. (2013). 85 procent er en historisk succes. In N. U. Sørensen, C. Hutters, N. Katznelson, & M. T. Juul, Unges motivation og læring (pp. 218-230). København: Hans Reitzels Forlag.
Pedersen, O. K. (2011). Konkurrencestaten. København: Hans Reitzels Forlag.
Pedersen, O. K. (2014). Konkurrencestaten og dens uddannelsespolitik. In K. I. (red.), Læring i konkurrencestaten - kapløb eller bæredygtighed (pp. 13-35). København: Samfundslitteratur.
Pinar, W., Reynolds, W., Slattery, P., & Taubman, P. (2004). Understanding Curriculum. New York: Peter Lang.
Pio, F. (2012). Introduktion af Heidegger til de pædagogiske fag: om ontologi og nihilisme i uddannelse og undervisning. København: Faglig Enhed Musikpædagogik, Aarhus Universitet.
Pluss. (2014). Pluss - Slutevaluering af projekt Preventing Dropout. Høje Tastrup: Videnscenter om fastholdelse og frafald.
Poulsen, A. (2010). Ungdommen i udviklingspyskologien. Psyke & Logos, 45-63.
Rasborg, K. (2005). Ulrich Beck. In H. Andersen, & L. Kaspersen, Klassisk og moderne samfundsteori (Vol. 3, pp. 464-481). København : Hans Reitzels Forlag.
Ree, J. (1999). I see a voice. London: HaperCollinsPublisher .
Reich, I. (2016). htg.dk. Retrieved 7 24., 2017, from Sundhedsstrategi: https://htg.dk/om-gymnasiet/formel-information/lovpligtige-oplysninger/sundhedsstrategi/
Reimick, S. H., Jørgensen, M. B., Løsmar, M. B., & Rasmussen, M. G. (2016). Stille elever -klar til forandring? Turbine Akademisk.
Robinson, C., & Taylor, C. (2007, March). Theorizing student voice: values and perspectives. Improving Schools, 10(1), 5-17.
Rosa, H., & Endres, W. (2017). Resonanspædagogik: Når det knitrer i klasseværelset. Hans Reitzels Forlag.
Søderberg, A.-M. (1983). DE stille piger: om piger i gymnasieskolen og på HF. Politisk Revy, 20(443).
Sørensen, N., & Pless (red), M. (2015). Brydninger i en ungdomslivet. Aalborg: Aalborg Universitetsforslag.
Sørensen, N., Hutters, C., Katznelson, N., & Juul, T. (2013). Unges motivation og læring 12 eksperter om motivationskrisen i uddannelsessystemet. København: Hans Reizels Forlag.
Säfström, C. A. (2007). Forskellighedens Pædagogik. Aarhus: Klim.
Säfström, C. A., & Månsson, N. (2015). The ontology of learning, or teaching the non-person to learn. Interaccöes, 37, 66-82.
Saevi, T. (2011). Lived Relationality as Fulcrum for Pedagogical-Ethical Practice. Studies in Philosophy and Education, 455-461.
Saljo, R. (2003). Læring i praksis: et sociokulturelt perspektiv. København: Hans Reitzels Forlag.
Smith, J., & Osborn, M. (2003). Interpretative phenomenological analysis. In J. Smith, P.
Flowers, & M. Larkin, Qualitative psychology: A practical guide to research methods (pp. 51-80). London: Sage.
Smith, J., Flowers, P., & Larkin, M. (2009). Interpretative Phenomenological Analysis:
Theory, Method and Research. SAGE .
Socialforskningsinstituttet. (1997). Livsstrategier og uddannelsesvalg. København: Socailfoskningsinstituttet.
Sommer, D. (1996). Barndomspsykologi - udvikling i en forandret verden. København: HansReitzles Forlag.
Sommer, D. (2017). Udvikling Fra udviklingspsykolog til udviklingsvidenskab. Frederikberg: Samfundslitteratur.
Spaten, O. M. (2014). Unges identitet og selvopfattelse Kvalitative og kvantitative studier -aktuel empirisk forskning. Ålborg: Aalborg Universitetsforlag.
Spring, F., & Spring, H. H. (2012). Stille stemmer - tavse og indadvendte børn i den inkluderende folkeskole. Frederikshavn: Dafolo.
Steno, A. M. (2015). Ungdomsliv i en Uddannelsestid - kønnede, klassede og tidsbundne driblerier i og mellem erhvervsuddannelser. Roskilde: Forskerskolen i Livslang Læring.
Storm, S. (2007). Den menneskelige stemme. Psyke & Logos, 447-477.
Tangaard, L., & Brinkmann, S. (2011). Til forsvar for en uren pædagogik. In Uren pædagogik. Aarhus: Forlaget Klim.
Tanggaard, L. (2012). "Man er blevet til noget": om frafaldsforebyggelse i erhvervsuddannelserne. Dansk pædagogisk tidsskrift, 51-59.
Tanggaard, L., & Brinkmann, S. (2010). Kvalitative metoder En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag.
Taucia E. Gonzalez, D. I.-S. (2016, October). In search of voice: theory and methods in K-12 student voice research in the US, 1990-2010. Educational Review, 1-23.
Taylor, C. (1989). Sources of the self The making of the Modern Identity. Cambridge: Cambridge University Press.
Thiessen, D. (2007). Researching student experiences in elementary and secondary school: An evolving field of study. In D. Thiessen, & A. Cook-Sather, International handbook of student experience in elementary and secondary school (pp. 1-79). Dordrecht, The Netherlands: Springer.
Thrift, N. (2008). Non-representational theory. London: Routledge.
Todres, L. (2011). Embodied Enquiry: Phenomenological Touchstones for Research. Psychotherapy and Spirituality. Palgrave MacMillan.
Tyler, R. (1974). Undervisningsplanlægning. København: Christian Ejlers' Forlag.
Ulriksen, L. (2004). Den implictte studerende. Dansk pædagogisk tidsskrift, 3, 50-59.
Ulriksen, L., Murning, S., & Ebbensgaard, A. B. (2009). Når gymnasiet er en fremmed verden. Eleverfaringer - social baggrund - fagligt udbytte. København: Samfundslitteratur.
Ulriksen, L., Murning, S., Ebbensgaard, A. B., & Simonsen, B. (2007). Fra gymnasiefremmed til student - større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer. Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).
Vestergaard, A. L., Brown, R., & Simonsen, B. (2010). Handelsgymnasiet - hhx Kvaliteter og udfordringer. Odense: Erhvervsskolernes Forlag.
Warming, H. (2015). Barndom og ungdom som sociale kategorier og positioner. In B. G. (red.),
Grundbog i socialvidenskab - 5 perspektiver (pp. 455-474). Frederiksberg C.: Nyt fra samfundsvidenskaberne.
Watson, A. H. (2009). The Biology of Musical Performance ans Performance-related Injury.
Wiedemann, F., & Zeuner, L. (2012). Pædagogik og motivation - en kvalitativ analyse af Region Syddanmarks udviklingsprojekt: Anvendelsesorienteret undervisning (Vol. 88). Odense: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier.
Zembylas, M. (2017, 3). The contribution of the ontological turn in education: Some methodological and political implications. Educational Philosophy and Theory , 1-14.
Ziehe, T. (2004). Øer af intensitet i et hav af rutine. Viborg: Politisk Revy.
Zielke, B. (2006). From Cognition to Culture: Cultural Psychology and Social Constructionism as Post-Cognitivist Movements in Psychology. In J. Straub, D. Weidemann, C. Kölbl, & B. Zielke, Pursuit of Meaning Advances in Cultural and Cross-Cultural Psychology (pp. 21-45). Bielefeld: Transcript Verlag.
Zimmerman, B., & Schunk, D. (2001). Self-regulated learning and academic achievement: Theoretical perspectives. Mahwah: Taylor & Francis.
Zizek, S. (2002). Om troen. København: ANIS.
Ågård, D. (2014). Motiverende relationer - lærer-elev-relationers betydning for gymnasieelevers motivation. København: AU, Institut for uddannelse og pædagogik.

Downloads

Publiceret

11 maj 2021

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-504-1