Fra sløjd og håndarbejde til håndværk og design: En kulturanalytisk, didaktisk og materiel undersøgelse af etablerings- og forandringsprocesser i fag og fagdidaktik

Forfattere

Lisa Monica Fälling Andersen
DPU

Synopsis

Denne afhandling undersøger forandringsprocesserne fra de tidligere fag sløjd og håndarbejde til faget håndværk og design. I min undersøgelse har jeg haft mulighed for at følge processerne på tæt hold blandt andet gennem feltarbejde i skolen. Her fik jeg øje på, at den didaktiske forandringsproces i fagområdet ikke alene var et lokalt anliggende internt i skolen og faget, men et anliggende der havde betydning for og stod i relation til andre praksisformer uden for skolen i både samfund og stat. I dette møde blev det ligeledes synligt, hvordan de tidligere praksisformer i sløjd og håndarbejde spillede ind i håndværk og designfagets tilblivelse.

For at gribe hele forandringsprocessen har jeg, ud fra en dialektisk forståelse, integreret teorier i et undersøgelsesdesign, der videnskabsteoretisk trækker på forskellige forståelser. Tilsammen bygger teorierne til på videreudvikling af en bred forståelse af didaktikbegrebet, og søger at bygge bro mellem didaktik og kulturanalyse som videnskabelige tilgange

Ud fra et historisk greb er analysen rammesat af fem epoker, hvor følgende praksisformer behandles i hver epoke: fagets undervisningspraksis, folkeskolens praksis, læreruddannelsens praksis, de eksterne deltagere i fagets praksis, den politiske praksis og den mellemstatlige praksis. Efter epokeanalyserne præsenteres en kronologisk praksisfortælling, som viser håndværk og design fagets tilblivelsesproces på én skole gennem flere epoker. Her synliggøres og analyseres, hvordan de didaktiske forandringsprocesser lokalt set trækker tråde til andre praksisformer i skolen, samfund og stat og over tid.

 

Fælles for alle epoker og praksisfortællingen er, at relationerne mellem de definerede praksisformer synliggøres og undersøges ud fra teori om didaktik og materialitet. Det understreger afhandlingens grundlæggende erkendelsesinteresse, der stiller spørgsmålet om, hvordan didaktisk undervisningspraksis kan forstås og undersøges som noget der formes, dannes og forandres i brede samfunds- og politiske sammenhænge over tid, på tværs af fag, institutioner, fagforståelser og forskellige deltagere. Desuden søger afhandlingen at vise, hvordan den materielle vending åbner for nye mulige måder at undersøge og analysere kulturer og didaktisk praksis på. Således rummer afhandlingen en almen didaktisk undersøgelse af fagdidaktiske tilblivelsesprocesser, som bidrager med nye kulturanalytiske perspektiver på, hvordan fag og fagdidaktik fra sløjd og håndarbejde til håndværk og design kan begribes og gribes an som forandringsprocesser.

 

Downloads

Publiceret

18 september 2020

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-483-9