Multikulturel litteratur i danskfaget: Kulturer, læsemåder og litterær inklusion

Forfattere

Nadia Mansour
Ph.d.

Nøgleord:

Multikulturel litteratur, Danskfaget, Litterær inklusion, Kategorisering af litteratur, Danmark og USA, Pædagogisk definition, Litterær definition, Silenced minorities, Autenticitet, Insider vs outsider, Synlige minoriteter i DK, Minoriteter, Majoriteter, Didaktisk intervention, Casestudie, Multikulturel litteraturdidaktik, Multikulturel uddannelse, Kulturel ansvarlig didaktik, Kulturel ansvarlig undervisning

Synopsis

Hvad er multikulturel litteratur? Hvordan arbejder dansklærere i tre forskellige
8. klasser med en multikulturel ungdomsbog og en dertilhørende didaktisk
intervention?
Formålene med denne afhandling er to. For det første bidrager afhandlingen med
en defi nition på multikulturel litteratur, der blandt andet handler om at synliggøre
minoriteter litterært. For det andet skaber afhandlingen viden om, hvordan elever
og lærere fra tre 8. klasser på skoler med forskellige elevsammensætninger
forhandler og positionerer sig i arbejdet med multikulturel litteratur.
Studiets teorigrundlag udgøres af poststrukturalismen og de primære analytiske
tilgange er hentet i teorien om medieret diskursanalyse og i positioneringsanalysen.
Jeg ser derfor både på diskursive- samt materielle og kropslige positioneringer i
arbejdet med multikulturel litteratur.
Afhandlingen bidrager med ny viden om, hvordan danskfagets
litteraturundervisning kan inddrage multikulturel litteratur, uanset hvilke elever,
der sidder i klasserne. I afhandlingen vises, hvordan særligt lærernes didaktiske
spørgestrategier spiller en afgørende rolle for, hvilke positioner der åbnes for i
klassens fælles læsning. Lærerne benytter sig blandt andet af perspektiverende-,
personlige-, kontrasterende-, tekstnære- og kulturelle læsemåder. Studiet viser
også, at den didaktiske intervention, som lærerne får udleveret sammen med
den multikulturelle ungdomsroman, er en vigtig støtte i arbejdet med multikulturel
litteratur. Gennem elevernes evalueringer har studiet også vist, at fl ere elever
mener, at de har lært noget om ”andres” kulturer. Endvidere viser resultaterne,
at særligt minoritetselevers viden, holdninger og indbyrdes forskellige kulturelle
erfaringer kom på banen i dette didaktiske fællesskab.

Downloads

Publiceret

13 august 2020

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-476-1