Infrastruktur og erhvervsudvikling i Østjylland siden 1945

Forfattere

Henrik Mølgaard Frandsen

Nøgleord:

Infrastruktur, Erhvervsudvikling, Østjylland, Aarhus lufthavn, Aarhus havn, Rammevilkår

Synopsis

Afhandlingen belyser og analyserer infrastruktur- og erhvervsudviklingen i Østjylland siden 1945. Med udgangspunkt i de fire transportområder biltrafikken på motorveje, banetrafik, søfart og luftfart bliver infrastrukturens betydning for erhvervsudviklingen belyst. Et andet centralt analyseområde er de regionale politikeres muligheder for at påvirke den infrastrukturelle udvikling og dermed den erhvervsmæssige udvikling. Sidstnævnte belyser afhandlingen på baggrund af to infrastrukturelle caseanalyser - dels  debatten omkring etablering af en ny lufthavn i Østjylland i perioden 1995-1999 og dels udvidelsesprocessen omkring Århus Havn i 1990erne. Der er i afhandlingen særlig fokus på perioden efter 1993 for derved at sætte de to cases i det rette perspektiv.

På det teoretiske plan anvendes især infrastrukturforskeren Jørgen Kristiansens aktørteori til at vurdere de regionale politikeres rammemuligheder, mens begrebsapparatet omkring udbuds- og efterspørgselsorienteret infrastruktur benyttes til at forstå og problematisere den infrastrukturelle udvikling i Østjylland. Forholdet omkring opfølgende/igangsættende infrastrukturanlæg bliver samtidig anvendt til at pege på infrastrukturelle udfordringer på sigt i forhold til regionens erhvervsmæssige branchesammensætning.

Afhandlingen beskriver hvorledes Østjylland siden 1945 har gennemgået en betydelig erhvervsøkonomisk og infrastrukturel udvikling. Erhvervsøkonomisk har perioden oplevet en sektorforskydning, hvor først de primære erhverv mistede betydning, mens industrisektoren oplevede en markant vækst frem til 1973. Siden 1973 har den sekundære sektor imidlertid gradvist mistet betydning i forhold til servicesektoren – en udvikling der er blevet forstærket siden 1993. Der er imidlertid store forskelle i erhvervsudviklingen og erhvervssammensætningen i det østjyske område. Således spiller fremstillingsvirksomhed stadig en betydelig rolle i primært trekantsområdet, mens den har været aftagende i Århus-området. Århus-området har til gengæld haft en markant vækst inden for servicesektoren, og fremstår generelt som et hovedcenter for denne erhvervssektor i regionen. Det nævnte mønster gør, at man kan tale om en vis form for arbejdsdeling inden for regionen mellem Århus-området og trekantsområdet.

De infrastrukturelle rammer har i høj grad været medvirkende til at understøtte den erhvervsøkonomiske udvikling. I særdeleshed viser afhandlingen, at det østjyske område har haft gode rammevilkår inden for godstransportområdet, hvor motorvejsudbygningen og Århus Havn har haft stor betydning. Dette hænger i høj grad sammen med den generelle udvikling inden for godstransportområdet, hvor lastbiltrafikken har spillet den primære rolle i forbindelse med landtransport, mens søfarten har haft en central rolle, hvad angår international godsfragt.

 Når man ser på persontransporten, så viser afhandlingen, at privatbilismen har spillet en stadig større rolle i Danmark siden 1945, og i særdeleshed siden starten af 1960erne. Dette har gjort sig gældende både i regional og national sammenhæng, om end bilismens betydning i national sammenhæng blev forstærket med etableringen af Storebæltsforbindelsen 1998. Banetrafikken har spillet en meget begrænset rolle lokalt/regionalt for Østjyllands vedkommende. Der er dog udsigt til, at dette billede ændrer sig noget, såfremt man får gennemført den tiltænkte letbane. Banetrafikken har spilet en noget større rolle, når man ser på den nationalt orienterede trafik ud og ind af Østjylland, men en mindre rolle når man ser den i international trafiksammenhæng. Tirstrup Lufthavn har spillet en regional rolle primært i forbindelse med den indenlandske passagertransport til Kastrup Lufthavn. Lufthavnen har imidlertid haft særdeles svære betingelser efter etableringen af Storebæltsforbindelsen og har igennem hele perioden haft et begrænset internationalt rutenet ud fra et erhvervsmæssigt perspektiv.

 Afhandlingen fremhæver, at regionen har en betydelig infrastrukturel udfordring, når det kommer til international persontransport. Dette skyldes ikke mindst den erhvervsmæssige udvikling i Århus- området, hvor servicesektorens udvikling i stadig højere grad vil efterspørge internationale persontransportmuligheder. Derudover fremhæver afhandlingen også, at Østjylland på sigt står med et infrastrukturelt problem, idet motorvejsnettet får problemer med at afvikle den stigende person- og godstrafik.

Afhandlingen peger endvidere på, at udbygningen af motorvejene i Østjylland har været med til at ændre den østjyske bystruktur, idet motorvej E45 har medført særdeles tætte arbejdsmarkeds- og pendlingrelationer mellem adskillige byer langs E-45. Dette har medført, at man fra de centrale myndigheders side i stigende grad opfatter det ”østjyske bybånd” som én sammenhængende byregion. Afhandlingen gør opmærksom på, at denne proces ud fra en infrastrukturel vinkel på sigt kan være positiv for Østjyllands vedkommende, idet regionen kan få en højere prioritering, når staten skal tage stilling til større infrastrukturanlæg. Det understreges imidlertid også, at de infrastrukturelle begrænsninger på det internationale persontransportområde må anses for en betydelig udfordring i forhold til at udvikle en konkurrencedygtig metropolregion i Østjylland.

De to cases viser, at Århus Kommune var afhængig af opbakning fra såvel det tidligere Århus Amt som de centrale myndigheder. I forbindelse med Århus Havns udvidelse var der betydelig politisk opbakning til planerne fra myndighedsniveauerne, mens lufthavnsprocessen var kendetegnet ved en markant uenighed mellem først og fremmest Århus Kommune og Århus Amt. Gennemgangen af de to cases peger på, at regional politisk enighed fremstod som et vigtigt parameter for at få gennemført større infrastrukturprojekter – ikke mindst når man skulle have den nødvendige opbakning fra de centrale myndigheders side. I forbindelse med analysen af de to cases peger afhandlingen desuden på forholdet omkring path dependency som et afgørende aspekt, hvad angår udfaldet af de to infrastrukturprocesser.

 

På baggrund af infrastrukturudviklingen i Østjylland vurderer afhandlingen, at det har været lettere at motivere og begrunde infrastrukturinvesteringer ud fra en primært efterspørgselsorienteret argumentation. Således har udviklingen af de gennemgåede transportområder i høj grad været funderet i en efterspørgselsorienteret argumentationsramme. Det fastslås, at Østjylland har udviklet sig betydeligt erhvervsmæssigt på baggrund af de infrastrukturelle rammer, der er blevet udviklet. Samtidig peger afhandlingen dog på, at regionen kunne have profiteret af, at der var truffet infrastrukturbeslutninger, der i højere grad var udbudsorienterede. Dette gælder i særdeleshed infrastrukturområdet, der relaterer sig til international persontransport. 

 Summary 

Infrastructure and business development in East Jutland, since 1945

 

The aim of this dissertation is to assess and analyse the transport infrastructure and business development in East Jutland since 1945. Based on key areas of transport: Highways, rail, maritime and aviation, the dissertation will explore to what extent the infrastructure has impacted on business development. A key area of analysis will be the influence of regional politicians on infrastructural development, and the subsequent impact on business development. The latter will be analysed in two infrastructural case studies which will deal with the debate surrounding the establishment of a new airport in Jutland in the period 1995-1999, and the expansion process of the Port of Aarhus in the 1990’s. The dissertation will place particular emphasis on the period after 1993, in order to view the two case studies in a broader perspective.

In reviewing the infrastructural development, focus will be placed on the development of infrastructural facilities, but will also consider traffic-related use within the area of eastern Jutland/Denmark.

Theoretically, the infrastructure researcher Jørgen Kristiansen's “actor theory” will be used to assess regional policy framework opportunities, while “conceptual apparatus” connected to supply and demand-oriented infrastructure will be used to understand and analyse the infrastructural development. The relationship between upcoming/initiating infrastructural installations is also of importance in identifying long term infrastructural challenges, when viewed in relation to the region's commercial composition.

The dissertation will describe how East Jutland since 1945 has undergone a significant commercial and infrastructural development. Economically, the period has witnessed a sectoral shift, where a decline in the primary sector was followed by significant industrial growth until 1973. Since 1973, however, the secondary sector gradually declined in comparison with the service sector - a development which has been reinforced since 1993. There are, however, big variations the economic development and commercial composition within the East Jutland area. Thus, manufacturing still plays a significant role, primarily in the “Triangle area”(the three-city area Vejle, Frederica and Kolding), while it has been on decline in the Aarhus area. The Aarhus area in

turn has had a significant growth in service areas, and appears generally as a key centre for this sector in the region. The emerging pattern reveals a certain division of labour within the region, between the Aarhus area and the “Triangle area”

The infrastructural framework has been an important influential factor for the commercial growth in the area. The dissertation demonstrates that the East Jutland area has benefited from good infrastructure within the freight area, where highway expansion and the Port of Aarhus has been particularly important. This is strongly linked to the overall development in the freight sector, where truck traffic has played the primary role in land transport, while shipping has played a key role in international cargo freight.

In terms of passenger transport, the dissertation underlines that car transport has increased substantially in Denmark, since 1945, and in particular since the early 1960s. This has been the case both regionally and nationally, although the importance of car transport was reinforced nationally by the establishment of the Great Belt Bridge in 1998. Rail traffic has played a very limited role locally and regionally in Eastern Jutland. This may change however, if the planned light railway is realised. Rail traffic has played a somewhat more important role in the context of national traffic in and out of Jutland, but it has played a relatively smaller role in the context of international traffic. Aarhus Airport has played a regional role in connection with transport of domestic passengers to Copenhagen Airport. The airport has struggled with extremely difficult conditions since the establishment of the Great Belt Bridge, and has operated throughout the period with a limited international route network, seen from a regional business perspective.

The dissertation highlights that the region is facing a significant infrastructural challenge when it comes to international passenger mobility. This problem is closely connected to the business development of the Arhus area, where the increasing service sector development will require growth in international passenger transport options. The dissertation will emphasise that Eastern Jutland is facing long term infrastructure problems in reducing the growing passenger and freight traffic on the motorway network.

The dissertation will also point out that the expansion of the highway network in eastern Jutland has been a contributing factor in changing the urban structure of East Jutland, since highway E45 has led to much closer working and commuting distances between several towns along the motorway. As a result the "East Jutland urban corridor" is increasingly perceived as a single continuous urban

region by central authorities. The dissertation points out that this process can be positive for East Jutland from a long term infrastructural perspective, since the region may achieve higher priority in securing major infrastructural government investment. It is emphasised however, that the infrastructural constraints in the international passenger transport area must be viewed as a significant challenge, when considering current plans to merge urban corridor municipalities into a European city region/metropole.

The two case stories will highlight that the Municipality of Aarhus has been dependent on support from both the former County of Aarhus as well as from central government. The Aarhus Harbour expansion process enjoyed considerable political support across government levels, while the support for air transport in the region was characterised by a marked disagreement between the Municipality of Aarhus and Aarhus County. Examination of the two case stories suggest that regional political consensus emerges as an important parameter for completing major infrastructure projects - not least when support is necessary from central government. In analysing the two case stories, the dissertation points to the importance of path dependency as a crucial aspect that impacts on the outcome of the two infrastructure processes.

In the context of the infrastructure development in East Jutland, the dissertation concludes that it has been easier to motivate and justify infrastructure investments on the basis of a primarily demand-oriented reasoning. Thus, the development of the reviewed infrastructural areas have largely been grounded in a demand-oriented argumentation framework. The dissertation concludes that the business development in East Jutland has grown significantly on the basis of the infrastructural framework that has been developed. At the same time it points out that the region might have profited from more supply-oriented infrastructure decisions. This applies particularly to infrastructure which relates to international passenger transport.

 

Forfatterbiografi

Henrik Mølgaard Frandsen

Forsker ved Rigsarkivet med speciale i erhvervshistorie, by- og regionalstudier samt infrastrukturudvikling.

Redaktør for Erhvervshistorisk Årbog

Downloads

Publiceret

28 maj 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-318-4

doi

10.7146/aul.11.10