SDC - Sino-Danish Center for Education and Research

1 titler

Alle bøger

The SDC International Report 2020 : Cooperating for Energy Transition

Lonnie Høgh; Birte Holst Jørgensen , Stine Haakonsson, Guangchao Chen, Zhao Hong; Birte Holst Jørgensen, Stine Haakonsson, Pablo Hevia-Koch, Jie Xu, Kaare Sandholt, Xue Han, Marie Münster, Sara Shapiro-Bengtsen, Xiaoli Guo Lársen, Rong Zhu, Russell McKenna, Jin Tan, Quiwei Wu, Jacob Østergaard, Yibo Wang, Zhe Chen, Birgitte Bak-Jensen, Shuju Hu, Jianhua Fan, Simon Furbo, Zhifeng Wang, Goufeng Yuan, Zhuolun Chen, Niels Frederik Malskær, Stefan Petrovic, Jianjun Xia, Michele Rosa, Nicolas Fatras, Zheng Ma, Bo Nørregaard Jørgensen, Yixin Dai, Stine Haakonsson, Ping Huang, Rasmus Lema, Yuan Zhou, Dmitrij Slepniov, Lv Ping, Ping Huang, Rasmus Lema, Xing Li, Julia Kirch Kierkegaard, Rongping Mu, Lars Oehler, Mathias Lund Larsen, Wang Yao, Conglin Zhang, Haijuan Qiao, Weishan Yang
december 15, 2020