”Vi ved bedst selv, hvad vi er”: Kollektiv selvopfattelse blandt nordslesvigske krigsdeltagere, 1914-1918

Forfattere

Steffen Lind Christensen
ph.d.-stipendiat

Nøgleord:

1. Verdenskrig, Nordslesvig, Identitet, Dansksindede nordslesvigere, 1914-1918, Sønderjyder, Sønderjylland, Selvopfattelse, Dansk mindretal, 1864-1920

Synopsis

Fortællingen om det danske mindretal i Tyskland fra 1864-1920 kan efterlade det indtryk, at dansktalende nordslesvigere over en bred kam primært følte sig som ’danskere’. Dette gør sig især glædende i den måde mindretallets deltagelse, erfaringer og selvopfattelse under 1. Verdenskrig udlægges. I det beskedne omfang nordslesvigske soldaters selvopfattelse har været under faghistorisk behandling, har spørgsmålet om netop nationalt sindelag også ofte været i centrum. I modsætning hertil er denne afhandling en mere åben undersøgelse af forskellige former for fællesskabsforståelse i sammenhæng med krigsdeltagelsen, og analysen tager udgangspunkt i en række udvalgte dansksindede nordslesvigske krigsdeltagere.

Kapitler

  • Kapitel 1 - Indledning og forskningsoversigt
  • Kapitel 2 - Teori og metode
  • Kapitel 3 - Kontekst og aktører
  • Kapitel 4 - De danske
  • Kapitel 5 - Militært fællesskab og soldaterselvopfattelse
  • Kapitel 6 - Militær adfærd og praksis
  • Kapitel 7 - Sammensat identifikation
  • Kapitel 8 - Diskussion og konklusion

Referencer

• Adriansen, Inge: Krigens hverdag 1914-1918 – Træk af dagliglivet i Nordslesvig under Første Verdenskrig, Aabenraa, 1984.
• Adriansen, Inge: Fædrelandet, folkeminderne og modersmålet, Sønderborg, 1990.
• Adriansen, Inge: Ivan fra Odessa: Krigsfanger i Nordslesvig og Danmark 1914-1920, Sønderborg, 1991.
• Adriansen, Inge: ”Er Sønderjylland dansk eller tysk? Debatten om Sønderjyllands nationale identitet 1817-1950”, i Slesvigsk grænselære – en model for mindretal og modsætninger i nationernes Europa?, red. Søren Møller Christensen, Vandkunsten 7/8, Kbh., 1992, s. 22-42
• Adriansen, Inge: ”Problemer ved forskning i nationale identiteter”, i National identitet – Fem foredrag om dansk og tysk identitetsfølelse i grænselandet, Institut for Grænseforskning, Haderslev, 1994.
• Adriansen, Inge: ”Mindesmærker i Danmark for faldne sønderjyder”, i Sønderjyderne og Den store Krig 1914-1918, red. Inge Adriansen og Hans Schultz Hansen, Aabenraa, 2006, s. 289-318.
• Adriansen, Inge: Nationale Symboler i det danske rige 1830-2000, Bind 1-2, Kbh., 2009.
• Adriansen, Inge: Erindringssteder i Danmark – Monumenter, mindesmærker og mødesteder, Kbh., 2010.
• Adriansen, Inge: ”Første Verdenskrig 1914-1918”, i Sønderjylland A-Å, Aabenraa, 2011, s. 127-129.
• Anderson, Benedict: Imagined Communities – Reflections on the Origin and spread of Nationalism, London 1983/1991.
• Applegate, Celia: A Nation of Provincials: The German Idea of Heimat, Berkeley, 1990.
• Ashworth, Tony: Trench Warfare, 1914-1918 – the live and let live system, New York, 1980.
• Audoin-Rouzeau, Stephane og Annette Becker: 14-18 – Understanding the Great War, New York, 2002.
• Barth, Fredrik: Ethnic groups and boundaries: The social organization of culture difference, Boston, 1969.
• Barth, Fredrik: ”Enduring and Emerging Issues in the Analysis of Ethnicity”, i H. Vermeulen og C. Govers (red.), The Antropology og Ethnicity, Beyond ‘Ethnic Groups and Boundaries’, Amsterdam, 1994, s. 11-32.
• Bartov, Omer: The Eastern Front, 1941-45 – German Troops and the Barbarisation of Warefare, Basingstoke, 1985.
• Baumann, Gerd: Contesting Culture – Discourses of Identity in Multi-ethnic London, Cambridge, 1996.
• Baumann, Gerd: The Multicultural Riddle – Rethinking National, Ethnic, and Religious Identities, New York, 1999.
• Becker-Christensen, Henrik: ”Fra »mod hinanden« til »med hinanden« 1918-2008”, i Sønderjyllands Historie 2 – Efter 1815, red. Hansen, Henningsen & Rasmussen, Aabenraa 2009, s. 241-472.
• Bendtsen, Bjarne S.: ”Krigen i det neutrale åndsliv – Første verdenskrigs-litteratur i Danmark”, i Temp – Tidsskrift for Historie, nr. 3 (6), 2013, s. 170-182.
• Bendtsen, Bjarne S.: Mellem Fronterne – Første Verdenskrigs aftryk i dansk litteratur og kultur 1914-1939, Aarhus, 2018.
• Billig, Michael: Banal Nationalism, London, 1995.
• Bjork, James E.: Neither German nor Pole – Catholicism and national indifference in Central European borderland, Ann Arbor, 2008.
• Bourke, Joanna: An Intimate History of Killing, London, 1999.
• Bowmen, Thimothy: Irish Regiments in the Great War – Discipline and Morale, Manchester, 2003.
• Brubaker, Rogers: Nationalism reframed – Nationhood and the national question in the New Europe, Cambridge, 1996.
• Brubaker, Rogers og Fredrick Cooper: ”Beyond “identity””, i Theory and Society, nr. 29, 2000, s. 1-47.
• Bruhn, Kristian: ”Danskere i allieret tjeneste under Første Verdenskrig”, i Siden Saxo, nr. 4, 2014, s. 15-25.
• Buk-Swienty, Tom: Dommedag Als – 29. juni 1864, Kbh., 2010.
• Christensen, Claus Bundgård: Danskere på Vestfronten 1914-1918, Kbh., 2009.
• Christensen, Claus Bundgård: ”National identity and veteran culture in a border region: The Danish minority in the German Army during the First World War”, i War in History, 2018, s. 1-24.
• Christensen, Claus Bundgård, Martin Bo Nørregård og Niels Bo Poulsen: Fra Verdenskrig til Borgerkrig – Østfronten 1914-1924 – set med danske øjne, Kbh., 2018.
• Christensen, Claus Bundgård og Niels Bo Poulsen: ”Brusilov-offensiven, juni-september 1916 – Sejr og sammenbrud på Østfronten”, i Om læring og indsigt fra krig (særnummer af Fra Krig og Fred), Odense, 2018.
• Christensen, Steffen Lind: ”Hvor kan man være stolt af at være Nordslesviger” – En analyse af den nordslesvigske østfrontsoldaters identitetsmæssige tilhørsforhold 1914-18, upubliceret speciale fra Aarhus Universitet, 2013.
• Christensen, Steffen Lind: ”Nordslesvigeren er nr. 1 – Regional identitet på Østfronten 1914-1918”, i Kulturstudier, nr. 1, 2015, s. 6-36.
• Christensen, Steffen Lind: ”Between duty, right and compulsion”, i First World War Studies, under udgivelse (peer-review).
• Clemmesen, Michael H.: Den lange vej mod 9. april, Odense, 2010.
• Clemmesen, Michael H.: Det lille land før den store krig – De danske farvande, stormagtsstrategier, efterretninger og forsvarsforberedelser omkring kriserne 1911-13, Odense, 2012.
• Cole, Laurence (red.): Different Paths to the Nation – Regional and National Identities in Central Europe and Italy, 1830-70, Basingstoke, 2007.
• Confino, Alon: The Nation as a Local Metaphor: Württemberg, Imperial Germany, and National Memory, 1871-1918, Chapel Hill, 1997.
• Crone, Katrine og Max Odsbjerg Pedersen: ”Den sønderjyske dræber – drabshandlingen og bearbejdningen af 1. Verdenskrigs vold i det sønderjyske erindringsmateriale”, i Sønderjyske Årbøger, Aabenraa, 2018, s. 93-116.
• Denman, Terrence: ”The Catholic – Irish Soldiers in the First World War”, i Irish Historical Studies, vol. 27, no. 108, Dublin, 1991, s. 352-365.
• Didczuneit, Veit, Jens Ebert og Thomas Jander: Schreibe im Krieg – Schreibe vom Krieg, Essen, 2011.
• Edensor, Tim: National Identity, Popular Culture and Everyday Life, Oxford, 2002.
• Eksteins, Modris: Rites of Spring – The Great War and the Birth of the Modern Age, Boston, 1990.
• Eliassen, Peder M.E.: Kongeaaen eller Den gamle Grænse, Kolding, 1926.
• Englander, David: ”Soldiering and Identity – Reflections on the Great War”, i War in History, 1/3, 1994, s. 300-318.
• Esculies, Joan og David Martinez Fiol: ”Spanish or Catalans? Competing identifications among Spaniard volunteers in the French foreign legion during WWI”, i First World War Studies, vol. 8, nr.1, 2017, s. 1-15.
• Feldbæk, Ole: ”Dansk Identitet 1740-1992 –Et rids”, i Dansk Identitet? red. Uffe Østergård, Aarhus, 1992, s. 57-77.
• Ferguson, Niall: The Pity of War, London, 1998.
• Fink, Troels: Sønderjylland siden Genforeningen i 1920, Kbh., 1955.
• Fink, Troels: Da Sønderjylland blev delt 1918-1920 - Forberedelserne bd. 1, Aabenraa, 1978 (i noterne markeret med et ’a’).
• Fink, Troels: Da Sønderjylland blev delt 1918-1920 – Grænsestriden, bd. 2, Aabenraa, 1978 (i noterne markeret med et ’b’).
• Fink, Troels: Da Sønderjylland blev delt 1918-1920 – Afstemningerne og genforeningen januar til juli 1920, bd. 3, Aabenraa, 1979.
• Frandsen, Steen Bo: Dänemark – Der kleine Nachbar im Norden – Aspekte der deutsch-dänischen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert, Darmstadt, 1994.
• Frandsen, Stehen Bo: Opdagelsen af Jylland – Den regionale dimension i Danmarkshistorien 1814-1864, Aarhus, 1996.
• Frello, Birgitta: Kollektiv Identitet – kritiske perspektiver, Kbh., 2012
• Fussell, Paul: The Great War and Modern Memory, London, 1975.
• Glenthøj, Rasmus: På fædrelandets alter – national identitet og patriotisme hos det danske borgerskab 1807-1814, Kbh., 2007.
• Grossman, Dave: On Killing – The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society, New York, 1995/2009.
• Hamner, Christopher: ”Why do soldiers fight?”, i Historical Speaking, vol. 13, udg. 1. Baltimore, 2012, s. 10-12.
• Hansen, Hans Schultz: Det nordslesvigske landbrug og den danske bevægelse 1880-1914, Aabenraa, 1985.
• Hansen, Hans Schultz: ”»Frem arbejder, frem!« : den danske bevægelse i Nordslesvig og »arbejderspørgsmålet« ca. 1900-1914”, i Sønderjyske Årbøger, 1989, s. 287-310.
• Hansen, Hans Schultz: Danskheden i Sydslesvig 1840-1918 – som folkelig og national bevægelse, Flensborg, 1990.
• Hansen, Hans Schultz: ”De vedblev at tale dansk – Den danske bevægelse i Sønderjylland ca. 1838-1920: Mobilisering, sociale grupper og national mobilisering” i Slesvigsk grænselære – en model for mindretal og modsætninger i nationernes Europa?, red. Søren Møller Christensen, Vandkunsten 7/8, Kbh., 1992, s. 43-61.
• Hansen, Hans Schultz: ”På sporet af slesvigsk identitet”, i Sønderjysk Månedsskrift, nr. 6, 1997, s. 147-53.
• Hansen, Hans Schultz: ”DSK – Foreningen af Dansksindede Sønderjydske Krigsdeltagere 1914-18”, i Sønderjyderne og Den store Krig 1914-1918, red. Inge Adriansen og Hans Schultz Hansen, Aabenraa, 2006, s. 333-354.
• Hansen, Hans Schultz: ”Nationalitetskamp og modernisering 1815-1918”, i Sønderjyllands Historie 2 – Efter 1815, red. Hansen, Henningsen & Rasmussen, Aabenraa 2009, s. 11-240.
• Hansen, Hans Schultz: De Danske Sønderjyders Førstemand – H.P. Hanssen 1862-1914, Aabenraa, 2018.
• Hansen, Hans Schultz: Genforeningens Arkitekt – H.P. Hanssen 1914-1936, Aabenraa, 2020.
• Hansen, Hans Schultz og Lars N. Henningsen: ”»Sønderjylland« og »Slesvig« - i anledning af »Region Sønderjylland/Slesvig«”, i Sønderjyske Årbøger, 1997, s. 5-26.
• Hansen, Hans Schultz, Lars N. Henningsen og Carsten Porskrog Rasmussen (red): Sønderjyllands Historie 2 – Efter 1815, Aabenraa 2009.
• Harari, Yuval Noah: ”Scholars, Eyewitnesses, and Flesh-witnesses of War – A Tense Relationship”, i Journal of Literature and the History of Ideas, vol. 1, nr. 2, juni 2009, s. 213-228.
• Harari, Yuval Noah: ”Armchairs, Coffee, and Authority – Eyewitnesses and Fless-witnesses Speak about War, 1100-2000”, i Journal of Military History, 74, 1, jan. 2010, s. 53-78.
• Harste, Gorm: Krigen – Et ustyrligt system, Aarhus, 2014.
• Herwig, Holger H.: The First World War – Germany and Austria-Hungary 1914-1918, London, 2014.
• Histories of two hundred and fifty-one division of the German Army which participated in the War (1914-1918), 1919, genudgivet 1989.
• Hjemstavnsforeningen for Nybøl Sogn: Fra Nybøl Sogn, Sønderborg, nr. 3, 1981.
• Holmes, Richard: Acts of War – The Behavior of Men in Battle, Croydon, 2004.
• Horne, John: ”End of a Paradigm? The Cultural History of the Great War”, i Past and Present, nr. 242, 2019, s. 155-192.
• Hynes, Samuel: A War Imagined – The First World War and English Culture, London, 1990.
• Iversen, Mads: ”Nordslesvigs Befolkning 1864-1920”, i Nationaløkonomisk tidsskrift, 1933, s. 319-336.
• Janowitz, Morris og Edward A. Shils: ”Cohesion and Disintegration in the Wehrmacht in World War II”, i Public Opinion Quarterly, xii, 1948, s. 280-315.
• Japsen, Gottlieb: ”Betragtninger over den danske bevægelse i Nordslesvig”, i Sønderjyske Årbøger, 1973, s. 63-75.
• Japsen, Gottlieb: Den fejlslagne germanisering – Den tyske forening for det nordlige Slesvig – Bidrag til det tyske mindretals historie efter 1864, Aabenraa, 1983.
• Jebsen, Nina og Martin Klatt: ”The negotiation of national and regional identity during the Schlewig-plebiscite following the First World War”, i First World War Studies, vol. 5, nr. 2, 2014, s. 181-211.
• Jenkins, Richard: ”Rethinking Ethnicity – Identity, Categorization and Power”, i Ethnic and racial studies, 17/2, London, 1994, 197-223.
• Jenkins, Richard: Social Identitet, Aarhus, 2006.
• Jenkins, Richard: Rethinking ethnicity, London, 2008.
• Jenkins, Richard: Being Danish – Paradoxes of Identity in Everyday Life, Kbh., 2011.
• Johnsen, Axel: Dannevirkemænd og Ejderfolk – Den grænsepolitiske opposition i Danmark 1920-1940, Flensborg, 2005.
• Jones, Edgar: ”The Psychology of Killing: The Combat Experience of British Soldiers during the Frist World War”, i Journal of Contemporary History, vol. 41 (2), London, 2006, s. 229-246.
• Jürgensen, Wilhelm: Füsilierregiment ”Königin” Nr. 86 i verdenskrigen – ud fra officielle krigsdagbøger, private optegnelser og personlige erindringer, red. Martin Bo Nørregård og René Rasmussen, Sønderborg, 2014.
• Jørgensen, Marianne Winther og Phillips, Louise: Diskursanalyse som teori og metode, Kbh., 1999.
• Keegan, John: The Face of Battle, London, 1976.
• Klos, Michael: ”De dansksindede soldater og Verdenskrigen 1914-19”, i Sønderjyske Årbøger, Aabenraa, 1991, s. 149-160.
• Kramer, Alan: ”Wackes at war: Alsace-Lorraine and the failure of German national mobilization, 1914-1918”, i State, society and mobilization in Europe during the First World War, red. John Horne, Cambridge, 1997, s. 105-121.
• Kramer, Alan: ”Recent Historiography of the First World War” (Part I), i Journal of Modern European History, vol. 12, nr. 1, 2014, s. 5-28.
• Kramer, Alan: ”Recent Historiography of the First World War” (Part II), i Journal of Modern European History, vol. 12, nr. 2, 2014, s. 155-175.
• Kühl, Jørgen og Ødegaard, Jens: ”Dansksindede sønderjyske krigsdeltagere og faldne i Første Verdenskrig – En diskussion”, i Sønderjyske Årbøger, Aabenraa, 1990, s. 167-174.
• Küβner, Dieter Paul: ”Sindelagsgrænsen og den slesvigske identitet” i Slesvigsk grænselære – en model for mindretal og modsætninger i nationernes Europa?, red. Søren Møller Christensen, Vandkunsten 7/8, Kbh., 1992, s. 134-143.
• Køppe, Simo: ”Identitet”, i …herfra min verden går – Dansk identitet i fortid, nutid og fremtid, red. Annette Lerche Trolle, Merete Ipsen, Michel Steen-Hansen, Jens Thorhauge, Vejle, 2002, s. 15-20.
• Lassen, Aksel: Valg mellem tysk og dansk – Hundrede års folkevilje i Sønderjylland, Aabenraa, 1976.
• Latzel, Klaus: Deutsche Soldaten – nationalsozialistischer Krieg? – Kriegserlebnis – Kriegserfahrung 1939-1945, Paderborn, 1998.
• Leed, Eric: No Man’s Land – Combat and Identity in World War 1, Cambridge, 1979.
• Lister, Ruth: Citizenship: Feminist Perspectives, Basingstoke, 2003.
• Liulevicius, Vejas G.: War Land on the Eastern Front – Culture, national identity and German occupation in World War I, Cambridge, 2000.
• Lyons, Martyn: The Writing Culture of Ordinary People in Europe, c. 1860-1920, Cambridge, 2013.
• Lund, Jørn: ”Sproglige identiteter”, i …herfra min verden går – Dansk identitet i fortid, nutid og fremtid, red. Annette Lerche Trolle, Merete Ipsen, Michel Steen-Hansen, Jens Thorhauge, Vejle, 2002, s. 31-36.
• Marckmann, Anton: Ofrene fra Den Store Krig 1914-1918 – Invalidenævnet i Sønderborg og de sønderjyske krigsinvalider, faldne og deres efterladte, Aabenraa, 2005.
• Martin, Nancy: ”’And all because it is war!’ – First World War diaries, authenticity and combatant identity”, i Textual Practice, vol. 29, nr. 7, 2015, s. 1245-1263.
• Mattingly, C. m.fl.: “Narrative, Self, and Social Practice”, i U.J. Jensen og C. Mattingly, Narrative, Self and Social Practice, Aarhus, 2009, s. 5-36.
• McCartney, Helen B.: Citizen Soldiers – The Liverpool Territorials in the First World War, Cambridge, 2005.
• Münch, Philipp: Bürger in Uniform – Kriegserfahrung von Hamburger Turnern 1914 bis 1918, Freiburg, 2009.
• Nelson, Robert L.: ”Soldier Newspapers: A Useful Source in the Social and Cultural History of the Fist World War and Beyond”, i War in History, 17(2), 2010, s. 167-191.
• Nørregård, Martin Bo: ”Sønderjyderne ved fronterne”, i Sønderjyderne og Den store Krig 1914-1918, red. Inge Adriansen og Hans Schultz Hansen, Aabenraa, 2006, s. 95-123.
• Nørregård, Martin og René Rasmussen: Den Sorte Dag ved Moulin – 6. juni 1915, Aabenraa, 2017.
• Petersen-Pauli, N.P.: Sønderjyske Rømningsmænd, Kolding, 1921.
• Philpot, William: ”Warfare 1914-1918”, i 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, red. Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer og Bill Nasson, Berlin, 2014.
https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/warfare_1914-1918.
• Pöhlmann, Markus: ”Warfare 1914-1918 (Germany)”, i 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, red. Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer og Bill Nasson, Berlin, 2014.
https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/warfare_1914-1918_germany.
• Rachamimov, Alon: ”Collective Identifications and Austro-Hungarian Jews (1914-1918) – The Contradictions and Travails of Avigdor Hameiri”, i The Limits of Loyalty – Imperial Symbolism, Popular Allegiances, and State Patriotism in the Late Habsburg Monarchy, red. Laurence Cole og Daniel Unowsky, Oxford, 2007, s. 178-198.
• Rasmussen, René: ”Sønderjyder i allieret krigsfangenskab”, i Sønderjyderne og Den store Krig 1914-1918, red. Inge Adriansen og Hans Schultz Hansen, Aabenraa, 2006, s. 203-222.
• Rerup, Lorenz: Slesvig og Holsten efter 1830, Kbh., 1982.
• Remarque, Eric Maria: Intet Nyt fra Vestfronten, Kbh, 1929, genudgivet 2014.
• Sheffield, Gary: Forgotten Victory – The First World War – Myth and Realities, London, 2001.
• Skau, Jens Skrumsager: ”Sigurd Kloppenborg Skrumsagers oplevelser fra sin deltagelse i 1. Verdenskrig”, i Sønderjyske Årbøger, 2013, s. 117-160.
• Smith, Leonard V.: Between Mutiny and Obedience – The Case of the French Fifth Infantry Division during World War I, Princeton, 1994.
• Smith, Leonard V.: The Embattles Self – French Soldiers’ Testimony of the Great, New York, 2007.
• Smith, Rogers M: “Modern Citizenship”, i Handbook of Citizen Studies, red. Enqin F. Insin & Bryan S. Turner, London, 2002.
• Steg, Kristian Jepsen: ”De blakkede – National indifference og neutralitet i Nordslesvig 1890 til 1940”, i Sønderjyske Årbøger, Aabenraa, 2004, s. 67-86.
• Stoklund, Bjarne (red.): Kulturens nationalisering – Et etnologisk perspektiv på det nationale, Kbh., 1999.
• Stone, Norman: The Eastern Front 1914-1917, London, 1975.
• Stouffer, Samuel A., Arthur A. Lumsdaine, Marion H. Lumsdaine, Robin M. Williams, Jr., M. Brewster Smith, Irving L. Janis, Shirley A. Star og Leonard S. Cottrell, Jr.: ”The American Soldier – Combat and its Aftermath”, (Studies in social psychology in World War II), vol. 2, Princeton, 1949.
• Strachan, Hew: The First World War – Volume I: To Arms, Oxford, 2001.
• Strachan, Hew: Første Verdenskrig, Kbh. 2014.
• Sturfelt, Lina: ”The call of the blood – Scandinavia and the First World War as a clash of the races”, i Scandinavia in the First World War – Studies in the War Experiences of the Northern Neutrals, red. Claes Ahlund, 2012, s. 199-224.
• Sørensen, Nils Arne: Den Store Krig – Europæernes Første Verdenskrig, Kbh., 2005.
• Sørensen, Svend Falkner: Faneflugt? – Dansksindede soldaters flugt fra tysk krigstjeneste 1914-18, Aabenraa, 1989.
• Thaler, Peter: ”A Tale of Three Communities”, i Scandinavian Journal of History, 32:2, 2007, 141-166.
• Thomsen, Merete Bo: Dansksindede i udvalgte sydslesvigske landdistrikter – nationale praksisser 1919-1933, upubliceret ph.d.-afhandling fra Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 2018.
• Todman, Dan: The Great War – Myth and Memory, London, 2005.
• Ulrich, Bernd og Benjamin Ziemann (red.): German Soldiers in the Great War – Letters and Eyewitness Accounts, Barnsley, 2010.
• Watson, Alexander: ”’For the Kaiser’ – The Identity and Fate of the German Volunteers, 1914-1918”, i War in History, 12/1, 2005, s. 44-74.
• Watson, Alexander: ”Junior Officership in the German Army during the Great War, 1914-1918” i War in History, nr. 14, s. 439- 453, 2007.
• Watson, Alexander: Enduring the Great War – Combat, Morale and Collapse in the German and British Armies, 1914-1918, Cambridge, 2008.
• Watson, Alexander: ”Fighting for Another Fatherland – The Polish Minority in the German Army, 1914-1918”, i English Historical Review, 126/522, 2011, s. 1137-67.
• Watson, Alexander: Ring of Steel – Germany and Austria-Hungary at war, 1914-1918, London, 2015.
• Wilcox, Vanda: ”Encountering Italy – Military Service and National Identity during the First World War”, i Bulletin of Italian Politics, vol. 3, nr. 2, 2011, s. 283-302.
• Winter, Jay: Sites of Memory, Sites of Mourning – The Great War in European Cultural History, Cambridge, 1995.
• Winter, Jay: Remembering War – The Great War Between Memory and History in the Twentieth Century, New Haven, 2006.
• Winter, Jay: ”Introduction”, i The legacy of the Great War – Ninety years on, red. Winter, London, 2009, s. 1-17.
• Winter, Jay og Robert Wohl: ”The Great War: Midwife to Modern Memory?”, i The legacy of the Great War – Ninety years on, red. Winter, London, 2009, s. 159-184.
• Winter, Jay, og Antoine Prost: The Great War in History – Debates and Controversies, 1914 to the Present, Cambridge, 2005.
• Wolff, Hans: Sønderjyder på Østfronten i 1. Verdenskrig, Odense, 2017.
• Zahra, Tara: ”Imagined Noncommunities – National Indifference as a Category of Analysis”, i Slavic Review, vol. 69, nr. 1, 2010, s. 93-119.
• Zerlang, Martin: 1914, Kbh., 2014.
• Ziemann, Benjamin: War Expercience in Rural Germany – 1914-1923, London, 2007.

Downloads

Publiceret

10 september 2020

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-482-2